Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 16. novembrī iesniedza High Court of Justice (England and Wales), Family Division (Apvienotā Karaliste) – SS/MCP

(Lieta C-603/20)

Tiesvedības valoda – angļu

Iesniedzējtiesa

High Court of Justice (England and Wales), Family Division

Pamatlietas puses

Prasītājs: SS

Atbildētāja: MCP

Prejudiciālais jautājums

Vai saskaņā ar Briseles 2 regulas 1 10. pantu dalībvalstij jurisdikcija saglabājas bez laika ierobežojuma, ja bērns, kura pastāvīgā dzīvesvieta ir bijusi šajā dalībvalstī, no tās ir nelikumīgi aizvests uz trešo valsti (vai tajā tiek aizturēts) un tur bērns pēc šīs aizvešanas (vai aizturēšanas) noteiktā laikā ir ieguvis pastāvīgo dzīvesvietu

____________

1 Padomes Regula (EK) Nr. 2201/2003 (2003. gada 27. novembris) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un par Regulas (EK) Nr. 1347/2000 atcelšanu (OV 2003, L 338, 1. lpp.).