Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Wyrchowen administratiwen syd (Bułgaria) w dniu 12 listopada 2020 r. – „AKZ – Burgas” EOOD / Direktor na Direkcija „Obżałwane i danyczno-osiguritełna praktika” – Burgas

(Sprawa C-602/20)

Język postępowania: bułgarski

Sąd odsyłający

Wyrchowen administratiwen syd

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: „AKZ – Burgas” EOOD

Strona pozwana: Direktor na Direkcija „Obżałwane i danyczno-osiguritełna praktika” – Burgas

Pytania prejudycjalne

Czy prawo Unii Europejskiej dopuszcza krajowy reżim prawny taki jak rozpatrywany w postępowaniu głównym, w którym ograniczono odsetki ustawowe zasądzane przy zwrocie składek ubezpieczeniowych pobranych z naruszeniem prawa Unii do odsetek naliczonych od dnia następującego po dacie żądania zwrotu kwoty głównej?

Czy prawo Unii, a w szczególności zasady równoważności i skuteczności, dopuszcza krajowy reżim prawny taki jak rozpatrywany w postępowaniu głównym, w którym ograniczono odsetki ustawowe zasądzane przy zwrocie obowiązkowych składek ubezpieczeniowych pobranych z naruszeniem prawa Unii do odsetek naliczonych od dnia następującego po dacie żądania zwrotu tych nienależnie wpłaconych/pobranych kwot do chwili ich zwrotu?

____________