Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Campania (Taliansko) 10. marca 2021 – Comune di Camerota

(vec C-161/21)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Campania

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Comune di Camerota

Prejudiciálne otázky

Bránia článok 2 (najmä vzhľadom na zásadu právneho štátu) a článok 19 ZEÚ, článok 47 Charty základných práv Európskej únie, článok 120 ods. 1 a článok 126 ods. 1 ZFEÚ, článok 3 ods. 1, článok 6 ods. 1 písm. b) a článok 12 smernice 2011/85/EÚ1 ZFEÚ, článku 3 ods. 1, článok 6 ods. 1 písm. b) a článok 12 smernice 2011/85/EÚ , článku 5 nariadenia (EÚ) č. 473/20132 , ako aj zásady práva EÚ, ktorými sú zásady proporcionality, lojálnej spolupráce a potrebného účinku, ktoré vyplývajú z článkov 4 a 5 ZEÚ, výkladu a uplatňovaniu vnútroštátnej právnej úpravy krízového stavu, akou je článok 53 ods. 8 zákonného dekrétu č. 104 zo 14. augusta 2020, ktorý bol v znení zákona č. 126 z 13. októbra 2020 zmenený na zákon, v tom zmysle, že táto právna úprava obmedzuje, aj keď len dočasne (od 15. augusta 2020 do 30. júna 2021, a teda výrazne nad rámec krízového stavu), účinné a včasné súdne preskúmanie dodržiavania rozpočtových pravidiel, ktoré je na základe vnútroštátneho ústavného a legislatívneho právneho rámca zverené nezávislému súdnemu orgánu špecializovanému na oblasť účtovníctva, akým je Corte di conti (Dvor audítorov), pričom najmä prerušuje výkon súdneho preskúmania v prípade subjektov miestnej správy, ktoré sa nachádzajú v situácii závažnej štrukturálnej nerovnováhy, ktorá môže viesť k ich rozkladu, a ktoré sa vydali na cestu dlhodobej konsolidácie a ktoré by potrebovali- práve z tohto dôvodu - ako aj z dôvodu ťažkostí vyplývajúcich zo zdravotnej krízy - viac než iné subjekty, podliehať nezávislému, účinnému a včasnému dohľadu, ktorý zabráni tomu, aby sa finančná kríza prehĺbila a aby sa vychýlenie z cesty konsolidácie stalo nezvratné a viedol k rozkladu tohto subjektu?

Bránia článok 3 ods. 3 ZEÚ, článok 3 ods. 1 písm. b), článok 119 ods. 1 a 2 a článok 120 ZFEÚ, články 1 a 4 smernice 2011/7/EÚ3 , ako aj Protokol (č. 27) [ZFEÚ] o vnútornom trhu a hospodárskej súťaži výkladu a uplatňovaniu vnútroštátnej právnej úpravy krízového stavu, akou je článok 53 ods. 9 zákonného dekrétu č. 104 zo 14. augusta 2020, ktorý bol v znení zákona č. 126 z 13. októbra 2020 zmenený na zákon, v tom zmysle, že táto právna úprava umožňuje od 15. augusta 2020 do 30. júna 2021 ďalšie prerušenie exekučných konaní vedených veriteľmi voči subjektom, ktorých ozdravný plán bol schválený, pričom toto prerušenie je odôvodnené výlučne zdravotnou krízou a pridáva sa k prerušeniu, ktoré sa už na tieto subjekty vzťahovalo na základe ustanovení článku 243a ods. 4 a článku 243c ods. 5 [konsolidovaného znenia zákonov o režime územných celkov], bez toho, aby toto prerušenie viedlo ku konkurznému konaniu, ktoré by ponúklo alternatívny spôsob uspokojenia veriteľov, s dôsledkami, ktoré toto ďalšie dlhé prerušenie exekučného konania prináša, pokiaľ ide o ďalšie predĺženie omeškania orgánov verejnej moci, a teda aj zhoršenie ochrany hospodárskej súťaže a konkurencieschopnosti podnikov veriteľov?

____________

1 Smernica Rady 2011/85/EÚ z 8. novembra 2011 o požiadavkách na rozpočtové rámce členských štátov (Ú. v. EÚ L 306, 2011, s. 41).

2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 473/2013 z 21. mája 2013 o spoločných ustanoveniach o monitorovaní a posudzovaní návrhov rozpočtových plánov a zabezpečení nápravy nadmerného deficitu členských štátov v eurozóne (Ú. v. EÚ L 140, 2013, s. 11).

3 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/7/EÚ zo 16. februára 2011 o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách (Ú. v. EÚ L 48, 2011, s. 1).