Language of document :

Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 27. september 2011 - Lübking m.fl. mod Kommissionen

(Sag F-105/06) 1

(Personalesag - tjenestemænd - forfremmelse - forfremmelsesåret 2005 - ny karrierestruktur - forlængelse af karrieren ved indsættelsen af nye lønklasser, der ikke har noget modstykke i den tidligere gældende vedtægt - anvendelse af vedtægtens artikel 45, af bilag XIII til vedtægten og af de almindelige gennemførelsesbestemmelser, der fandt anvendelse fra 2005 - ligebehandlingsprincippet - tilbagevirkende gyldighed af afgørelserne om forfremmelse til en dato før den 1. maj 2004 - overgangsforanstaltninger - søgsmål, hvori der åbenbart skal ske frifindelse)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Johannes Lübking m.fl. (Bruxelles, Belgien) (ved advokaterne B. Cortese og C. Cortese)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og G. Berscheid, som befuldmægtigede)

Intervenient til støtte for sagsøgte: Rådet for Den Europæiske Union (først ved M. Simm og B. Driessen, dernæst ved M. Bauer, J. Monteiro og K. Zieleśkiewicz, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Kommissionens afgørelse, som blev offentliggjort i Meddelelser fra Administrationen nr. 85/2005 af 23. november 2005, for så vidt som det heri blev fastsat, at sagsøgerne forfremmes til lønklasse A*9, og ikke til lønklasse A*10, i forfremmelsesåret 2005.

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

Sagsøgerne og Europa-Kommissionen bærer hver deres omkostninger.

Rådet for Den Europæiske Union, der er intervenient i sagen, bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 281 af 18.11.2006, s. 45.