Language of document : ECLI:EU:F:2011:152

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (prvá komora)

z 27. septembra 2011

Vec F‑105/06

Johannes Lübking a i.

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Úradníci – Povýšenie – Povyšovanie v roku 2005 – Nové profesionálne zloženie zamestnancov – Predĺženie služobného postupu zavedením nových platových tried, ktoré nemajú ekvivalent v starom služobnom poriadku – Uplatnenie článku 45 služobného poriadku, prílohy XIII služobného poriadku, ako aj VVU uplatniteľných od roku 2005 – Zásada rovnosti zaobchádzania – Retroaktívny účinok rozhodnutí o povýšení k dátumu pred 1. májom 2004 – Prechodné opatrenia – Žaloba, ktorá zjavne má byť zamietnutá“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou J. Lübking a štyria ďalší úradníci Komisie navrhujú najmä zrušenie rozhodnutia, ktorým boli v rámci povyšovania v roku 2005 povýšení do platovej triedy A*9 namiesto platovej triedy A*10

Rozhodnutie:      Žaloba sa zamieta. Žalobcovia a Komisia znášajú svoje vlastné trovy konania. Rada, vedľajší účastník konania, znáša svoje vlastné trovy konania.

Abstrakt

1.      Konanie – Rozhodnutie prijaté odôvodneným uznesením – Podmienky – Žaloba, ktorá je zjavne neprípustná alebo zjavne bez právneho základu – Rozsah

(Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, článok 76)

2.      Úradníci – Povýšenie – Uplatniteľné pravidlá – Povyšovanie v roku 2004

(Služobný poriadok úradníkov, článok 45; príloha XIII, článok 6 druhý odsek; nariadenie Rady č. 723/2004, odôvodnenie 37)

3.      Úradníci – Povýšenie – Prijatie nového systému povyšovania – Prechod zo starého systému na nový

(Služobný poriadok úradníkov, článok 45)

4.      Úradníci – Povýšenie – Uplatniteľné pravidlá – Zásada jednotnosti služobného postupu – Zásada nezakotvená právom Únie

5.      Úradníci – Služobný poriadok – Rozšírenie uplatňovania ustanovenia služobného poriadku na základe analógie – Podmienky

(Služobný poriadok úradníkov, článok 45; príloha XIII, článok 6 druhý odsek)

6.      Úradníci – Povýšenie – Sťažnosť nepovýšeného uchádzača – Rozhodnutie o zamietnutí – Povinnosť odôvodnenia

(Služobný poriadok úradníkov, článok 25 druhý odsek, článok 45 a článok 90 ods. 2)

7.      Úradníci – Žaloba – Záujem na konaní – Dôvod založený na porušení podstatných formálnych náležitostí – Vymedzená právomoc administratívy

(Služobný poriadok úradníkov, článok 91)

1.      Podľa článku 76 Rokovacieho poriadku Súdu pre verejnú službu, ak je žaloba úplne alebo čiastočne zjavne neprípustná alebo ak jej zjavne chýba akýkoľvek právny základ, môže tento súd rozhodnúť bez ďalšieho konania odôvodneným uznesením. Hypotéza tohto ustanovenia zahŕňa každú žalobu, ktorá bude zjavne zamietnutá z dôvodov, ktoré sa týkajú veci samej.

(pozri body 40 a 41)

2.      Keď v oblasti služobného poriadku dôjde k legislatívnej zmene, môže byť so zreteľom na to, že súčasní zamestnanci sa môžu domáhať legitímnych očakávaní a práv nadobudnutých podľa pravidiel služobného poriadku účinných pred zmenou pre normotvorcu, nevyhnutné, aby prijal prechodné opatrenia.

Pokiaľ ide o určenie profesionálneho zloženia zamestnancov, do ktorého spadajú účinky rozhodnutia o povýšení úradníka v rámci povyšovania realizovaného po nadobudnutí účinnosti nového služobného poriadku, teda po 1. máji 2004, článok 6 druhý odsek prílohy XIII služobného poriadku zavádza rozdiel medzi dátumom prijatia tohto rozhodnutia a dátumom, keď toto rozhodnutie nadobudlo účinnosť, a zohľadňuje dátum nadobudnutia účinnosti. Podľa tohto ustanovenia v prípade povýšení nadobúdajúcich účinnosť pred 1. májom 2004 sa vyššia platová trieda uvedená v článku 45 nového služobného poriadku určuje nie podľa profesionálneho zloženia zamestnancov vyplývajúceho z nového služobného poriadku, ale podľa zloženia stanoveného starým služobným poriadkom. Toto ustanovenie je teda prechodným ustanovením, ktoré umožňuje dotknutým úradníkom garantovať, že sa na povýšenia nadobúdajúce účinnosť pred 1. májom 2004 uplatní staré profesionálne zloženie zamestnancov.

Pokiaľ ide o pôsobnosť článku 6 druhého odseku prílohy XIII služobného poriadku, toto ustanovenie sa môže uplatniť iba na rozhodnutia o povýšení prijaté v rámci povyšovania v roku 2004 nadobúdajúce účinnosť pred 1. májom 2004, a teda sa neuplatňuje na úradníkov, ktorí k 30. aprílu 2004 neboli povýšení v rámci povyšovania v roku 2004 alebo v každom prípade neboli povýšení s účinnosťou pred 1. májom 2004.

V tejto súvislosti platí, že ak sa inštitúcia rozhodla priznať retroaktívny účinok niektorým rozhodnutiam o povýšení tak, aby nadobudli účinnosť pred 1. májom 2004, nemôže byť toto rozhodnutie protiprávne, keďže má právny základ v článku 6 druhom odseku prílohy XIII služobného poriadku a keďže povyšovanie sa vykonáva každoročne a vždy má retroaktívny účinok obmedzený na dané povyšovanie.

(pozri body 60, 63, 64 a 117)

3.      Úradníci prichádzajúci do úvahy na povýšenie do vyššej platovej triedy k 30. aprílu 2004, teda pred nadobudnutím účinnosti nového služobného poriadku, ale v skutočnosti povýšení v rámci povyšovania v roku 2005, sa nenachádzajú v rovnakej právnej a skutkovej situácii ako úradníci zaradení do rovnakej platovej triedy prichádzajúci do úvahy na povýšenie do vyššej platovej triedy k 30. aprílu 2004, ktorí boli skutočne povýšení v rámci povyšovania v roku 2004.

V súlade s právnymi pravidlami, ktorými sa riadi postup úradníkov, totiž z posúdenia zásluh, ktoré je menovací orgán povinný vykonať pre všetky každoročné povyšovania, vyplýva, že na záver tohto posúdenia sú povýšení iba úradníci prichádzajúci do úvahy na povýšenie s najväčšími zásluhami za dané obdobie. V tejto súvislosti skutková a právna situácia úradníkov, o ktorých sa uvedený orgán domnieva, že mali v danom období menšie zásluhy, a ich kolegov, ktorí boli skutočne povýšení, vykazuje podstatné rozdiely. Prví z uvedených úradníkov sa teda nenachádzajú v rovnakej skupine osôb ako ich povýšení kolegovia a nemôžu sa domáhať rovnosti zaobchádzania.

Okrem toho, keďže služobný poriadok nesplnomocňuje inštitúcie na prijatie prechodných opatrení poskytujúcich počas povyšovania v roku 2005 výnimku z okamžitého uplatňovania nového profesionálneho zloženia zamestnancov, opomenutie inštitúcie prijať takéto opatrenia neporušuje ani zásady rovnosti zaobchádzania a práva na služobný postup, ani ochranu legitímnej dôvery.

(pozri body 76 – 78, 97 a 98)

4.      Právo Únie výslovne nezakotvuje ani zásadu jednotnosti služobného postupu, ani zásadu služobného postupu. Naopak judikatúra formulovala zásadu práva na služobný postup ako osobitnú formu zásady rovnosti zaobchádzania, ktorá sa uplatňuje na úradníkov.

(pozri body 81, 82 a 121)

Odkaz:

Súd pre verejnú službu: 5 marca 2008, Toronjo Benitez/Komisia, F‑33/07, body 87 a 88

5.      Jednou z podmienok analogického uplatňovania ustanovenia je, že v právnej úprave, ktorá sa vzťahuje na dotknuté osoby, je medzera, ktorá je nezlučiteľná so všeobecnou zásadou práva Únie a ktorú možno vyplniť zamýšľaným použitím analógie.

Keď teda nie je preukázané, že v článku 45 služobného poriadku a v jeho prílohe XIII je medzera nezlučiteľná so všeobecnou zásadou práva Únie, treba vylúčiť analogické uplatnenie článku 6 druhého odseku prílohy XIII služobného poriadku na rozhodnutia o povýšení prijaté v rámci povyšovaní realizovaných po povyšovaní v roku 2004.

Treba navyše zohľadniť to, že právny vzťah medzi úradníkmi a administratívou má služobnú, a nie zmluvnú povahu a že práva a povinnosti úradníkov môže normotvorca pri dodržaní požiadaviek vyplývajúcich z práva Únie kedykoľvek zmeniť.

(pozri body 99 – 101)

Odkaz:

Súdny dvor: 4. marca 2010, Angé Serrrano, C‑496/08 P, bod 82

Súd pre verejnú službu: 15. februára 2011, Marcuccio/Komisia, F‑81/09, bod 55, rozsudok je predmetom odvolania na Všeobecnom súde Európskej únie, vec T‑238/11 P

6.      Menovací orgán nie je povinný odôvodniť rozhodnutia o povýšení vo vzťahu k nepovýšeným úradníkom, ale je povinný odôvodniť svoje rozhodnutie, ktorým sa zamieta sťažnosť nepovýšeného úradníka. V tejto súvislosti administratíva splní požiadavky odôvodnenia správnych rozhodnutí, keď úradník môže posúdiť dôvodnosť aktu, ktorý mu spôsobuje ujmu, a vhodnosť podania žaloby na Súd pre verejnú službu a keď je tento súd schopný preskúmať zákonnosť tohto aktu.

(pozri body 146 a 147)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 2. júna 2005, Strohm/Komisia, T‑177/03, bod 53

Súd pre verejnú službu: 10. septembra 2009, Behmer/Parlament, F‑124/07, bod 58 a tam citovaná judikatúra

7.      Úradník nemá žiadny oprávnený záujem navrhovať zrušenie odôvodnenia pre formálnu vadu a najmä pre porušenie povinnosti, ak ide o rozhodnutie, v prípade ktorého nemá administratíva žiadnu voľnú úvahu a je povinná konať tak, ako konala, keďže zrušenie napadnutého rozhodnutia by mohlo viesť iba k prijatiu rozhodnutia vecne zhodného so zrušeným rozhodnutím.

(pozri bod 154)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 23. apríla 2002, Campolargo/Komisia, T‑372/00, bod 62