Language of document :

4. septembril 2006 esitatud hagi -Lübking jt versus komisjon

(Kohtuasi F-105/06)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Johannes Lübking (Brüssel, Belgia) jt, (esindajad: avvocaot B. Cortese ja avvocaot C. Cortese,)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

tühistada 23. novembri 2005. aasta Haldusteatajas nr 85-2005 avaldatud ametisse nimetava asutuse otsus osas, mis käsitles hagejate edutamist palgaastmele A*9, järku 1;

vajadusel tühistada ametisse nimetava asutuse 23. mai 2006. aasta otsus osas, millega jäeti rahuldamata hagejate esitatud kaebus;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagejad, komisjoni ametnikud, vaidlustavad ametisse nimetava asutuse otsuse edutada nad 2005. aasta edutamise käigus uuele palgaastmele A*9, mis lisati alates 1. maist 2004 palgaastme A*8 (varem palgaaste A7) ja palgaastme A*10 (varem palgaaste A6) vahele. Nad väidavad, et ametisse nimetav asutus oleks pidanud neid edutama mitte palgaastmele A*9, vaid palgaastmele A*10, nii nagu seda tehti 2004. aasta edutamise käigus ametnikega, kes samuti kui hagejad, olid 30. aprillil 2004 palgaastmel A7 ja kes olid edutatavad kõrgemale palgaastmele A6.

Oma hagi toetuseks esitavad hagejad kolm väidet, millest esimeseks on võrdse kohtlemise ja õiguse ametikohal edasijõudmisele põhimõtete rikkumine. Hagejad väidavad, et nende põhimõtete alusel tuleb kõigi ametnike suhtes, kes olid 30. aprillil 2004 palgaastmel A7 (ümber nimetatud palgaastmeks A*8 alates 1. maist 2004) ja kes olid edutatavad kõrgemale palgaastmele, kohaldada samu teenistuskäigu tingimusi. Ametnikud, keda edutati 2004. aasta novembris 2004. aasta edutamise käigus, st pärast uute personalieeskirjade jõustumist, nimetati pärast edutamist palgaastmele A*10, samas kui sellised ametnikud nagu hagejad, keda edutati 2005. aasta edutamise käigus, nimetati madalamale palgaastmele, st vaheastmele A*9 hoolimata sellest, et need viidatud kaks isikute kategooriat on igas suhtes täiesti võrreldavas olukorras.

Selle väite raames, esitavad hagejad ka EÜ artikli 241 kohase õigusvastasuse vastuväite 2005. aasta edutamisele kohaldatavate personalieeskirjade artikli 45 üldiste rakendussätete vastu või täpsemalt personalieeskirjade artikli 45 ja selle XIII lisa vastu, osas, milles nimetatud sätetes ei nähta ette üleminekumeetmeid tagamaks võrdse kohtlemise ja õiguse ametikohal edasijõudmisele põhimõtete järgimist ametnike suhtes, kes olid 30. aprillil 2004. aastal palgaastmel A7, ja olid sel kuupäeval edutatavad kõrgemale palgaastmele A6.

Teises väites kaebavad hagejad õiguspärase ootuse kaitse põhimõtte rikkumise peale. Nad toovad nimelt esile, et 2004. aasta edutamisele kohaldatavate personalieeskirjade artikli 45 üldiste rakendussätete artikli 10 lõikes 5 on tagatud palgaastmel A7 olevatele ametnikele, kes on edutatavad 30. aprillil 2004 (ja ümber nimetatud palgaastmele A*8 alates 1. maist 2004) samaväärsed teenistuskäigu tingimused kui neil oleks olnud nimetatud tähtajani kohaldatavate karjääristruktuuride alusel, sest need nägid õigusliku fiktsiooni (tagasiulatuv edutamine) abil ette nende edutamise palgaastmelt A*8 otse palgaastmele A*10. Hagejad rõhutavad, et asjaomase üleminekumeetme võtmine lõi neile õiguspärase ootuse selles suhtes, et samalaadne meede võetakse ka edaspidiste edutamiste suhtes.

Kolmas väide põhineb vaidlustatud otsuse põhjendamatusel. Hagejad leiavad selles suhtes, et kuigi edutamise otsus ei või oma olemuse tõttu sisaldada ametisse nimetava asutuse valiku erilisi põhjendusi, peab haldusasutus siiski põhjendama oma valikut vastates selle otsuse peale esitatud kaebusele. Käesoleval juhul on ametisse nimetav asutus andnud hagejate esitatud etteheidetele ainult väga üldsõnalise vastuse ja eelkõige ei ole ta vastanud kaebuses tõstatatud põhiküsimusele, mis käsitleb 2005. aasta edutamise käigus edutatud palgaastmel A7 (ümber nimetatud palgaastmele A*8) olevate ametnike ja nendega samavõrdsete 2004. aasta edutamise käigus edutatud ametnike ebavõrdset kohtlemist.

____________