Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2009. gada 12. marta spriedums - Arpaillange u.c./Komisija

(lieta F-104/06) 1

Civildienests - Līgumdarbinieki - Pieņemšana darbā - Klasificēšana - Bijušie individuālie eksperti - Diploms - Profesionāla pieredze - Iebilde par prettiesiskumu

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Joséphine Arpaillange u.c., Santjago (Čīle) (pārstāvji - S. Rodrigues un C. Bernard-Glanz, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - J. Currall un G. Berscheid)

Persona, kas iestājusies lietā atbildētājas prasījumu atbalstam: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji - I. Sulce un B. Driessen)

Priekšmets

Pirmkārt, lūgums atcelt līgumslēdzējas iestādes lēmumus par prasītāju nodarbinātības nosacījumiem, kas noteikti viņu līgumdarbinieku līgumos, tiktāl, ciktāl profesionālās pieredzes gadu skaits, ko pilnvarotā līgumslēdzēja iestāde atzinusi viņu gadījumā, ir mazāks nekā faktiskais prasītāju profesionālās pieredzes gadu skaits, un, otrkārt, prasība atlīdzināt zaudējumus.

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV C 261, 28.10.2006., 35. lpp.