Language of document : ECLI:EU:F:2008:2

UZNESENIE PREDSEDU PRVEJ KOMORY SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU

z 22. januára 2008

Vec F‑106/06

Anže Erbežnik

proti

Európskemu parlamentu

„Urovnanie sporu zmierom na podnet Súdu pre verejnú službu – Výmaz“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou A. Erbežnik s ohľadom na svoj nemanželský partnerský zväzok s pani Horvat v podstate navrhuje zrušenie rozhodnutia Parlamentu o priznaní príspevku na usídlenie vo výške stanovenej pre úradníkov, ktorí nemajú nárok na príspevok na domácnosť, pričom táto žaloba sa týka najmä prvej tretiny uvedeného príspevku, ktorá bola v súlade s článkom 5 ods. 1 prílohy VII služobného poriadku a článku 24 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov na žiadosť žalobcu o vyplatenie podanú v máji 2005 zaplatená tomuto úradníkovi na základe rozhodnutia Parlamentu z 2. júna 2005; subsidiárne žalobca navrhuje, aby Súd pre verejnú službu uložil Parlamentu povinnosť zohľadniť zmenu jeho rodinnej situácie s ohľadom na tie časti príspevku, ktoré boli zaplatené po uzavretí jeho manželstva v auguste 2005

Rozhodnutie: Vec F‑106/06, Erbežnik/Parlament, sa vymaže z registra Súdu pre verejnú službu. Parlament zaplatí žalobcovi ako náhradu výdavkov a trov konania sumu 6 000 eur. Parlament znáša svoje vlastné trovy konania.

Abstrakt

Úradníci – Žaloba – Urovnanie sporu zmierom na Súde pre verejnú službu – Výmaz z registra

(Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, články 69 a 74)