Language of document : ECLI:EU:F:2009:23

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(teine koda)

12. märts 2009

Kohtuasi F‑104/06

Joséphine Arpaillange jt

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon

Avalik teenistus – Lepingulised töötajad – Töölevõtmine – Palgaastme ja ‑järgu määramine – Endised sõltumatud eksperdid – Diplom – Töökogemus – Õigusvastasuse väide

Ese:      J. Arpaillange ja neli muud komisjoni lepingulist töötajat paluvad EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagiavaldusega eelkõige tühistada lepingute sõlmimiseks pädeva asutuse otsused palgaastme ja ‑järgu määramise kohta, mis tuleneb nende töölepingutest.

Otsus: Jätta hagi rahuldamata. Jätta poolte kohtukulud nende endi kanda.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Lepingulised töötajad – Palgaastme ja ‑järgu määramine – Ametikohtade IV liiki kuuluvad töötajad

(Muude teenistujate teenistustingimused, artikli 79 lõige 2 ja artikkel 86)

2.      Ametnikud – Võrdne kohtlemine – Eri kategooriatesse kuuluvate töötajate erinev kohtlemine personalieeskirjades ettenähtud tagatiste ja sotsiaalkindlustuseeliste osas – Mittediskrimineerimine

3.      Ametnikud – Hagi – Tühistamisnõudega seotud kahju hüvitamise nõue – Tühistamisnõude rahuldamata jätmine, mis toob kaasa kahju hüvitamise nõude rahuldamata jätmise

(Personalieeskirjad, artiklid 90 ja 91)

1.      Muude teenistujate teenistustingimuste artikli 79 lõike 2 alusel on administratsioonil lepinguliste töötajate palgaastme ja ‑järgu määramiseks nõutava töökogemuse pikkuse kindlaksmääramisel kaalutlusõigus. Kuna nimetatud tingimuste artikkel 86 näeb ette, et ametikohtade IV liiki ning artikli 3a reguleerimisalasse kuuluvaid lepingulisi töötajaid saab määrata vaid kolmele palgaastmele, siis on kõigil kolmel palgaastmel nõutava töökogemuse miinimum‑ ja maksimumpikkuse vahe paratamatult suur. Seega on töökogemuse pikkuse poolest erinevas olukorras olevate lepinguliste töötajate samasugune kohtlemine loomulik süsteemis, milles artiklis 3a osutatud ametikohtade IV liiki kuuluvaid lepingulisi töötajaid jaotatakse kolmele astmele.

(vt punktid 48, 50 ja 52)

Viited:

Esimese Astme Kohus: 19. märts 2003, kohtuasi T‑213/00: CMA CGM jt vs. komisjon (EKL 2003, lk II‑913, punktid 405–410).

2.      Kuna ühenduse seadusandjal on õigus luua uusi töötajate kategooriaid, mis vastavad ühenduse administratsiooni õigustatud vajadustele, ning personalieeskirjadest tulenevaid erinevusi Euroopa ühenduste poolt tööle võetud töötajate või teenistujate kategooriate lõikes – st ametnikud kitsas tähenduses ning muude töötajate teenistustingimustest tulenevad erinevad töötajate kategooriad – ei saa seada kahtluse alla, kuna iga teenistujate kategooria määratlus vastab ühenduse administratsiooni õigustatud vajadustele ja töötaja täidetavate püsivate või ajutiste ülesannete olemusele, siis ei saa pidada diskrimineerimiseks ajaolu, et ühenduste poolt tööle võetud teatavatesse kategooriatesse kuuluvatel töötajatel võib olla personalieeskirjades ettenähtud tagatisi ja sotsiaalkindlustuseeliseid, mida teistele kategooriatele ei ole antud. Nimelt kuuluvad erinevatesse töötajate kategooriatesse vastavalt nimetatud teenistustingimuste artiklis 3a ja artiklis 3b osutatud lepingulised töötajad, kuna viimatinimetatud saavad erinevalt esimestest näiteks sõlmida töölepingut üksnes piiratud ajaks, mis tähendab erineva palgaastme määramist ning eri palgamäärasid.

(vt punktid 60, 61, 63 ja 97)

Viited:

Euroopa Kohus: 6. oktoober 1983, liidetud kohtuasjad 118/82–123/82: Celant jt vs. komisjon (EKL 1983, lk 2995, punkt 22).

Esimese Astme Kohus: 30. september 1998, kohtuasi T‑121/97: Ryan vs. kontrollikoda (EKL 1998, lk II‑3885, punktid 98 ja 104; 9. juuli 2007, kohtuasi T‑415/06 P: De Smedt vs. komisjon (kohtulahendite kogumikus veel avaldamata, punktid 54 ja 55).

Avaliku Teenistuse Kohus: 19. oktoober 2006, kohtuasi F‑59/05: De Smedt vs. komisjon (EKL AT 2006, lk I‑A‑1‑109 ja II‑A‑1‑409, punktid 71 ja 76).

3.      Ametnike hagide puhul tuleb jätta rahuldamata kahju hüvitamise nõuded, millel on otsene seos tühistamisnõuetega, mis ise on vastuvõetamatuse või põhjendamatuse tõttu jäetud rahuldamata.

(vt punkt 137)

Viited:

Esimese Astme Kohus: 10. juuni 2004, kohtuasi T‑330/03: Liakoura vs. nõukogu (EKL AT 2004, lk I‑A‑191 ja II‑859, punkt 69; 13. detsember 2005, liidetud kohtuasjad T‑155/03, T‑157/03 ja T‑331/03: Cwik vs. komisjon (EKL AT 2005, lk I‑A‑411 ja II‑1865, punkt 207).