Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Riigikohus (Estónsko) 14. apríla 2021 – I. L./Politsei- ja Piirivalveamet

(vec C-241/21)

Jazyk konania: estónčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Riigikohus

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ v konaní o opravnom prostriedku: I. L.

Odporkyňa v konaní o opravnom prostriedku: Politsei- ja Piirivalveamet

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 15 ods. 1 prvá veta smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES1 zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území, vykladať v tom zmysle, že členské štáty smú zaistiť štátneho príslušníka tretej krajiny, v prípade ktorého existuje reálne riziko, že kým sa nachádza na slobode, pred svojím odsunom spácha trestný čin, ktorého objasnenie a potrestanie môže podstatne sťažiť vykonanie odsunu?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území (Ú. v. EÚ L 348, 2008, s. 98).