Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Augstākā tiesa (Senāts) (Lettland) den 20 mars 2019 – A mot Veselības ministrija

(Mål C-243/19)

Rättegångsspråk: lettiska

Hänskjutande domstol

Augstākā tiesa (Senāts)

Parter i det nationella målet

Klagande: A

Motpart: Veselības ministrija

Tolkningsfrågor

Ska artikel 20.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004(1 ) av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen, jämförd med artikel 21.1 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna tolkas så, att en medlemsstat får vägra att utfärda ett sådant tillstånd som avses i artikel 20.1 i nämnda förordning, när det i bosättningsmedlemsstaten går att erhålla en sjukhusbehandling vars medicinska effektivitet inte ifrågasätts men den behandlingsmetod som används inte överensstämmer med den berörda personens religiösa övertygelse?

Ska artikel 56 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 8.5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU(2 ) av den 9 mars 2011om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård, jämförda med artikel 21.1 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, tolkas så att en medlemsstat får vägra att utfärda ett sådant tillstånd som avses i artikel 8.1 i nämnda direktiv, när det i den berörda personens försäkringsmedlemsstat går att erhålla en sjukhusbehandling vars medicinska effektivitet inte ifrågasätts men den behandlingsmetod som används inte överensstämmer med personens religiösa övertygelse?

____________

(1 ) EUT L 166, 2004, s. 1.

(2 ) EUT L 88, 2011, s. 45.