Language of document :

Преюдициално запитване от Cour d'appel de Paris (Франция), постъпило на 29 април 2015 г. — Granarolo SpA/Ambrosi Emmi France SA

(Дело C-196/15)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Cour d'appel de Paris [Апелативен съд, Париж]

Страни в главното производство

Жалбоподател: Granarolo SpA

Ответник: Ambrosi Emmi France SA

Преюдициални въпроси

Следва ли член 5, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 г.1 да се тълкува в смисъл, че е деликтен искът за обезщетение за вреди, настъпили в резултат от прекратяване на установени търговски отношения, състоящи се в продължило години наред снабдяване на дистрибутор със стоки без рамков договор и без условия на изключителност?

Ако отговорът на първия въпрос е отрицателен, в хипотезата, посочена в него, приложим ли е член 5, параграф 1, буква б) от същия регламент при определянето на мястото на изпълнение на въпросното задължение, което е предмет на иска?