Language of document :

Решение на Съда (втори състав) от 14 юли 2016 г. (преюдициално запитване от Cour d'appel de Paris — Франция) — Granarolo SpA/Ambrosi Emmi France SA

(Дело C-196/15)1

(Преюдициално запитване — Съдебно сътрудничество по граждански и търговски дела — Регламент (ЕО) № 44/2001 — Член 5, точки 1 и 3 — Компетентен съд — Понятия „дела, свързани с договор“ и „дела относно деликт“ — Внезапно прекратяване на установени отдавна търговски отношения — Иск за обезщетение за вреди — Понятия „продажба на стоки“ и „предоставяне на услуги)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Cour d'appel de Paris

Страни в главното производство

Жалбоподател: Granarolo SpA

Ответник: Ambrosi Emmi France SA

Диспозитив

Член 5, точка 3 от Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела трябва да се тълкува в смисъл, че иск за обезщетение за вреди, предявен поради внезапно прекратяване на установени отдавна търговски отношения, като разглеждания по главното производство, не е деликтен или квазиделиктен по смисъла на този регламент, ако между страните е съществувало имплицитно договорно отношение — нещо, което запитващата юрисдикция следва да провери. За да се докаже съществуването на такова имплицитно договорно отношение, е необходима съвкупност от съгласувани индиции, сред които по-специално могат да са наличието на установени отдавна търговски отношения, добросъвестността между страните, редовността на операциите и развитието им във времето от гледна точка на количество и стойност, евентуалните договорености относно посочените във фактурите цени и/или направените отстъпки, както и разменената кореспонденция.

Член 5, точка 1, буква б) от Регламент № 44/2001 трябва да се тълкува в смисъл, че установени отдавна търговски отношения като разглежданите по главното производство трябва да бъдат квалифицирани като „договор за продажба на стоки“, ако характерното задължение за разглеждания договор е доставката на стока, или като „договор за предоставяне на услуги“, ако това задължение е доставката на услуги — нещо, което запитващата юрисдикция следва да определи.

____________

1 ОВ C 213, 29.6.2015 г.