Language of document :

Meddelande i Europeiska Unionens Officiella Tidning

 

Beslut av förstainstansrättens ordförande av den 31 januari 2003 i mål T-224/02 R Miguel Forcat Icardo mot Europeiska gemenskapernas kommission

(Interimistiskt förfarande ( Tjänstemän ( Avvisning ( Krav på skyndsamhet ( Föreligger inte)

    (Rättegångsspråk: franska)

Förstainstansrättens ordförande har den 31 januari 2003 meddelat beslut i mål T-224/02 R Miguel Forcat Icardo tjänsteman vid Europeiska gemenskapernas kommission, delgivningsadress Bryssel företrädd av advokaten A Lucas mot Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: J. Currall och H. Tserepa-Lacombe) angående en talan om att i första hand förplikta kommissionen att uppfylla sitt åtagande att överföra sökanden till Förenta Nationernas livsmedels och jordbruksorganisation i Rom och i andra hand skjuta upp sökandens bedömningsrapport av den 18 mars 2002 avseende perioden 1999(2001. Beslutet lyder enligt följande:

1)Ansökan om interimistiska åtgärder avvisas.

2)Beslut om rättegångskostnader kommer att meddelas senare.

____________