Language of document :

Kanne 5.3.2021 – Euroopan parlamentti v. Euroopan komissio

(asia C-144/21)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan parlamentti (asiamiehet: L. Visaggio, C. Ionescu Dima ja M. Menegatti)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Luvan myöntämisestä osittain kromitrioksidin tiettyihin käyttötarkoituksiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/20061 mukaisesti (Chemservice GmbH ym.) 18.12.2020 annetun komission täytäntöönpanopäätöksen C(2020) 8797 1 artiklan 1 ja 5 kohta, 2, 3, 4, 5, 7, 9 ja 10 artikla on kumottava siltä osin kuin ne koskevat käyttötarkoituksiin 2, 4 ja 5 (ja käyttötarkoitukseen 1 käyttötarkoituksiin 2, 4 ja 5 tarkoitettujen seosten sekoittamisen osalta) myönnettyjä lupia, joiden numerot ovat REACH/20/18/0–REACH/20/18/27, on kumottava

toissijaisesti 18.12.2020 annettu komission täytäntöönpanopäätös C(2020) 8797 on kumottava kokonaisuudessaan ja

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi yhteen ainoaan kanneperusteeseen, joka perustuu siihen, että riidanalainen päätös on annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 60 artiklan 4 ja 7 kohdassa vahvistettujen vaatimusten vastaisesti ja se olisi näin ollen kumottava siltä osin kuin se koskee käyttötarkoituksiin 2, 4 ja 5 (ja käyttötarkoitukseen 1 käyttötarkoituksiin 2, 4 ja 5 tarkoitettujen seosten sekoittamisen osalta) myönnettyjä lupia, joiden numerot ovat REACH/20/18/0–REACH/20/18/27. Jos unionin tuomioistuin katsoisi, että riidanalaisessa päätöksessä käyttötarkoitukseen 6 myönnetyt luvat, joiden numerot ovat REACH/20/18/28–REACH/20/18/34, liittyvät niin selvittämättömällä tavalla muihin käyttötarkoituksiin myönnettyihin lupiin, että käyttötarkoituksiin 2, 4 ja 5 (ja käyttötarkoitukseen 1 käyttötarkoituksiin 2, 4 ja 5 tarkoitettujen seosten sekoittamisen osalta) myönnettyjä lupia ei voida erottaa riidanalaisesta päätöksestä, kantaja vaatii toissijaisesti, että päätös on kumottava kokonaisuudessaan.

____________

1 Kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta 18.12.2006 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006 (EUVL 2006, L 396, s. 1).