Language of document :

2021 m. kovo 5 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Parlamentas / Europos Komisija

(Byla C-144/21)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovas: Europos Parlamentas, atstovaujamas L. Visaggio, C. Ionescu Dima, M. Menegatti

Atsakovė: Europos Komisija

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti 2020 m. gruodžio 18 d. Komisijos įgyvendinančio sprendimo C(2020) 8797, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/20061 suteikiamas dalinis leidimas tam tikrais atvejais naudoti chromo trioksidą (Chemservice GmbH ir kiti), 1 straipsnio 1 ir 5 dalis, 2, 3, 4, 5, 7 ir 9 dalis, kiek jos susijusios su leidimais naudoti 2, 4 ir 5 atvejais (ir 1 atveju, kai mišiniai ruošiami 2, 4 ir 5 naudojimo atvejais), pažymėtais numeriais REACH/20/18/0–REACH/20/18/27;

nepatenkinus pirmojo reikalavimo, panaikinti visą 2020 m. gruodžio 18 d. Komisijos įgyvendinantį sprendimą C(2020)8797;

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas savo ieškinį ieškovas remiasi vieninteliu pagrindu, teigdamas, kad ginčijamas sprendimas buvo priimtas pažeidžiant Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 60 straipsnio 4 ir 7 dalyse nustatytus reikalavimus, todėl turėtų būti panaikintas tiek, kiek jis susijęs su leidimu naudoti 2, 4 ir 5 atvejais (ir 1 naudojimo atveju, kai mišiniai ruošiami 2, 4 ir 5 naudojimo atvejais) ir pažymėtiems numeriais REACH/20/18/0–REACH/20/18/27. Arba, jei Teisingumo Teismas manytų, kad ginčijamu sprendimu išduoti leidimai naudoti 6 atveju, pažymėti numeriais REACH/20/18/28–REACH/20/18/34, yra taip neatskiriamai susiję su kitais naudojimo leidimais, kad leidimų naudoti 2, 4 ir 5 atvejais (ir 1 atveju, kai mišiniai ruošiami 2, 4 ir 5 naudojimo atvejais) negalima išskirti pagal ginčijamą sprendimą, ieškovė prašo panaikinti visą sprendimą.

____________

1 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL L 396, 2006, p. 1).