Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Efetio Athinon (Grekland) den 3 mars 2021– VP, CX, RG, TR m.fl. mot Elliniko Dimosio

(Mål C-133/21)

Rättegångsspråk: grekiska

Hänskjutande domstol

Efeteio Athinon

Parter i det nationella målet

Klagande: VP, CX, RG och TR m.fl.

Motpart: Elliniko Dimosio

Tolkningsfrågor

Är en sådan nationell lagstiftning som den som är i fråga i förevarande mål, vilken leder till en skillnad i behandling vad gäller lön till nackdel för arbetstagare som har avtal om visstidsanställning, i den mening som avses i klausul 1 i direktiv 1999/70/EG1 , jämfört med en jämförbar tillsvidareanställd, när det enda särskiljningskriteriet är den omständigheten att deras anställningsavtal betecknas som ett avtal om visstidsanställning av arbetsgivaren eller enligt lag, förenlig med klausul 4 i direktiv 1999/70/EG?

Är i synnerhet en nationell lagstiftning som motiverar skillnaden i behandling av arbetstagare vad gäller lön med att de har utfört sitt arbete enligt avtal om visstidsanställning, med vetskap om att det arbete som de har utfört tillgodoser arbetsgivarens permanenta och varaktiga behov, förenlig med klausul 4 i direktiv 1999/70/EG?

____________

1 Rådets direktiv 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP (EGT L 175, 1999, s. 43)