Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 17. února 2021 Danske Slagtermestre proti usnesení Tribunálu (třetího senátu) vydanému dne 1. prosince 2020 ve věci T-486/18, Danske Slagtermestre v. Evropská komise

(Věc C-99/21 P)

Jednací jazyk: dánština

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Danske Slagtermestre (zástupce: H. Sønderby Christensen, advokat)

Další účastníci řízení: Evropská komise a Dánské království

Návrhová žádání účastníka řízení podávajícího kasační opravný prostředek

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatel“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil usnesení Tribunálu ze dne 1. prosince 2020 ve věci T-486/18.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

První důvod kasačního opravného prostředku: Tribunál nesprávně uplatnil požadavek bezprostředního dotčení. Na podporu tohoto důvodu navrhovatel tvrdí, že k doložení bezprostředního dotčení postačuje, že Danske Slagtermestre vysvětlil, proč může vícestupňový systém postavit jeho členy do nevýhodného soutěžního postavení (viz body 47 a 50 rozsudku ve věcech C-622/16 P až C-624/16 P)1 . Tribunál tedy pochybil, když v bodě 103 napadeného usnesení dospěl k závěru, že Danske Slagtermestre musí prokázat, kteří konkrétní členové byli dotčeni a jak přesně vícestupňový systém ovlivňuje jejich soutěžní postavení.

Druhý důvod kasačního opravného prostředku: Tribunál nevzal do úvahy skutečnost, že požadavek osobního dotčení se neuplatní na případy uvedené v třetí části čtvrtého pododstavce článku 263 SFEU. Navrhovatel tudíž tvrdí, že usnesení Tribunálu je stiženo pochybením v rozsahu, v němž při posuzování bezprostředního dotčení v bodě 103 odkazuje na úvahy uvedené v bodech 71 až 77 týkající se osobního dotčení. Tribunál výslovně uvedl jak v bodě 63, který uvádí dotčenou část odůvodnění, tak v bodě 82, kterým je tato část uzavřena, že se body 71 až 77 týkají výlučně kritéria osobního dotčení.

Třetí důvod kasačního opravného prostředku: Tribunál nevzal do úvahy skutečnost, že kritéria uplatněná Soudním dvorem ve věcech C-622/16 P až C-624/16 P potvrzují, že v projednávané věci je naplněn požadavek bezprostředního dotčení. Navrhovatel tedy tvrdí, že Danske Slagtermestre prokázal, že (i) činnosti jsou obdobné, (ii) jeho členové působí na stejném trhu zboží a služeb jako společnost, které byla poskytnuta podpora, a (iii) jeho členové působí na stejném zeměpisném trhu jako společnost, které byla poskytnuta podpora. V projednávané věci nejsou činnosti jeho členů pouze obdobné, nýbrž stejné jako činnost příjemce podpory.

Čtvrtý důvod kasačního opravného prostředku: Tribunál v bodě 103 nesprávně použil sloveso „prokázat“, které je mnohem intenzivnější než výrazy „vysvětlit“ či „vyložit“. V této souvislosti navrhovatel tvrdí, že není pravda, že Danske Slagtermestre nevysvětlil, proč jsou členové vystaveni soutěži, která je narušena vícestupňovým systémem. Byl splněn požadavek spočívající v tom, že příjemce je ušetřen nákladů, které by musel nést za obvyklých okolností v rámci každodenní správy nebo obvyklých činností. Potvrzuje to judikatura Soudního dvora (viz mimo jiné věc C-172/03, Heiser, bod 55)2 .

Pátý důvod kasačního opravného prostředku: Tribunál v každém případě nesprávně posoudil skutkové okolnosti daného případu, a v bodech 71 až 77 se proto dopustil nesprávného právního posouzení. Navrhovatel zaprvé tvrdí, že Tribunál pochybil, když vyjádřil výhrady ohledně některých informací poskytnutých Danske Slagtermestre, ačkoliv Komise ani dánská vláda tyto informace nezpochybnily, a zadruhé uvádí, že Tribunál pochybil, když nezohlednil několik důležitých skutečností, na které Danske Slagtermestre několikrát poukázal v žalobě, v replice a v přílohách.

____________

1 Rozsudek Soudního dvora ze dne 6. listopadu 2018, Scuola Elementare Maria Montessori v. Komise, Komise v. Scuola Elementare Maria Montessori a Komise v. Ferracci (C-622/16 P až C-624/16 P, EU:C:2018:873).

2 Rozsudek Soudního dvora ze dne 3. března 2005 (C‑172/03, EU:C:2005:130).