Language of document :

Kanne 5.3.2018 – Braesch ym. v. komissio

(Asia T-161/18)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantajat: Anthony Braesch (Luxemburg, Luxemburg), Trinity Investments DAC (Dublin, Irlanti), Bybrook Capital Master Fund LP (Grand Cayman, Caymansaaret), Bybrook Capital Hazelton Master Fund LP (Grand Cayman) ja Bybrook Capital Badminton Fund LP (Grand Cayman) (edustajinaan: asianajajat M. Siragusa, A. Champsaur, G. Faella ja L. Prosperetti)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantajat vaativat unionin yleistä tuomioistuinta

–    kumoamaan asiassa SA.47677 (2017/N) 4.7.2017 annetun komission päätöksen C(2017) 4690 final1

–    toissijaisesti kumoamaan mainitun päätöksen siltä osin kuin se koskee FRESH-instrumenttien2 kohtelua

–    velvoittamaan komission korvaamaan kantajien oikeudenkäyntikulut ja niiden tähän asiaan liittyvät muut kulut

–    määräämään muista toimenpiteistä, jotka unionin yleinen tuomioistuin katsoo asianmukaisiksi, mukaan lukien unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 89 artiklan 3 kohdan mukaiset prosessinjohtotoimet ja/tai tämän työjärjestyksen 91 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaiset asian selvittämistoimet.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantajat vetoavat kanteensa tueksi viiteen kanneperusteeseen.

1)    Ensimmäisen kanneperusteen mukaan komissio hyväksyi lainvastaisesti vastuunjakoa koskevia toimenpiteitä, jotka liittyvät pääomapohjan vahvistamista koskeviin varautumistoimiin, ja rikkoi asetuksen (EU) N:o 806/2014 18 ja 21 artiklaa (perustelujen puutteellisuus).3

2)    Toisen kanneperusteen mukaan komissio vaati lainvastaisesti FRESH-sopimusten peruuttamista (ilmeinen oikeudellinen ja tosiseikkoja koskeva virhe poiketen vuoden 2013 pankkitiedonannosta4 ; luottamuksensuojan periaatteen ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen loukkaaminen; perustelujen puutteellisuus).

3)    Kolmannen kanneperusteen mukaan riidanalaisessa päätöksessä kohdellaan FRESH-velkakirjojen haltijoita syrjivästi (yhdenvertaisen kohtelun, jota suojataan Euroopan unionin perusoikeuskirjan 20 ja 21 artiklassa ja ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn Euroopan yleissopimuksen (jäljempänä ECHR) 14 artiklassa ja 12 pöytäkirjassa, loukkaaminen; ilmeinen arviointivirhe; perustelujen puutteellisuus).

4)    Neljännen kanneperusteen mukaan riidanalaisessa päätöksessä loukataan FRESH-velkakirjojen haltijoiden omistusoikeuksia (perusoikeuskirjan 17 artiklan ja ECHR:n ensimmäisen pöytäkirjan 1 artiklan nojalla suojattujen omistusoikeuksien loukkaaminen; perustelujen puutteellisuus).

5)    Viidennen kanneperusteen mukaan komissio ei aloittanut muodollista tutkintamenettelyä vastoin sitä tosiseikkaa, että toimenpiteiden yhteensoveltuvuutta EU-oikeuden kanssa epäiltiin vakavasti (SEUT 108 artiklan 2 ja 3 kohdan rikkominen; neuvoston asetuksen 2015/15895 4 artiklan 3 ja 4 kohdan rikkominen; ilmeinen arviointivirhe; perustelujen puutteellisuus).

____________

1 EUVL 2018 C 40, s. 7.

2 Floating Rate Equity-linked Subordinated Hybrid (velkakirjatyyppi).

3 Yhdenmukaisten sääntöjen ja yhdenmukaisen menettelyn vahvistamisesta luottolaitosten ja tiettyjen sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisua varten yhteisen kriisinratkaisumekanismin ja yhteisen kriisinratkaisurahaston puitteissa sekä asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta 15.7.2014 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 806/2014 (EUVL 2014 L 225, s 1).

4 Komission tiedonanto valtiontukisääntöjen soveltamisesta finanssikriisin yhteydessä pankkien hyväksi toteutettaviin tukitoimenpiteisiin 1 päivästä elokuuta 2013 (Pankkitiedonanto) (EUVL 2013 C 216, s. 1).

5 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 108 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 13.7.2015 annettu neuvoston asetus (EU) 2015/1589 (EUVL 2015 L 248, s. 9).