Language of document :

Tožba, vložena 5. marca 2018 – Braesch in drugi/Komisija

(Zadeva T-161/18)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeče stranke: Anthony Braesch (Luxembourg, Luksemburg), Trinity Investments DAC (Dublin, Irska), Bybrook Capital Master Fund LP (Grand Cayman, Kajmanski otoki), Bybrook Capital Hazelton Master Fund LP (Grand Cayman), Bybrook Capital Badminton Fund LP (Grand Cayman) (zastopniki: M. Siragusa, A. Champsaur, G. Faella in L. Prosperetti, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeče stranke Splošnemu sodišču predlagajo, naj:

Sklep Komisije C(2017) 4690 final z dne 4. julija 20171 v zadevi SA.47677 (2017/N) razglasi za ničen;

podredno, navedeni sklep razglasi za ničen v delu, v katerem se nanaša na obravnavo FRESH2 instrumentov;

Komisiji naloži plačilo sodnih in drugih stroškov in izdatkov tožečih strank, povezanih s to zadevo;

sprejme vse druge ukrepe, za katere presodi, da so potrebni, vključno z ukrepi procesnega vodstva na podlagi člena 89(3) Poslovnika Splošnega sodišča in/ali pripravljalnimi ukrepi na podlagi člena 91(1)(b) tega poslovnika.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeče stranke v utemeljitev tožbe navajajo pet tožbenih razlogov.

Prvi tožbeni razlog: Komisija je protizakonito odobrila ukrepe za delitev bremen v okviru previdnostne dokapitalizacije, in sicer v nasprotju s členoma 18 in 21 Uredbe (EU) št. 806/2014 (neobrazložitev).3

Drugi tožbeni razlog: Komisija je protizakonito zahtevala odpoved pogodb glede FRESH (očitna napačna uporaba prava in očitno napačno ugotovljeno dejansko stanje zaradi odstopanja od sporočila o bančništvu iz leta 2013;4 kršitev načel varstva legitimnih pričakovanj in enakega obravnavanja; neobrazložitev).

Tretji tožbeni razlog: z izpodbijanim sklepom so imetniki obveznic FRESH obravnavani diskriminatorno (kršitev pravice do enakega obravnavanja, ki je varovana s členoma 20 in 21 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (v nadaljevanju: Listina) ter členom 14 Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (v nadaljevanju: EKČP) in Protokolom 12 k tej konvenciji; očitna napaka pri presoji; neobrazložitev).

Četrti tožbeni razlog: z izpodbijanim sklepom se krši lastninska pravica imetnikov obveznic FRESH (kršitev lastninske pravice, varovane s členom 17 Listine in členom 1 Protokola 1 k EKČP; neobrazložitev).

Peti tožbeni razlog: Komisija ni začela formalnega postopka preiskave, čeprav je obstajal resen dvom o združljivosti ukrepov s pravom Unije (kršitev člena 108(2) in (3) PDEU; kršitev člena 4(3) in (4) Uredbe Sveta 2015/1589;5 očitna napaka pri presoji; neobrazložitev).

____________

1 UL 2018, C 40, str. 7.

2 Floating Rate Equity-linked Subordinated Hybrid (podredni, na lastniški kapital vezan hibrid s spremenljivo obrestno mero; vrsta obveznice).

3 Uredba (EU) št. 806/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2014 o določitvi enotnih pravil in enotnega postopka za reševanje kreditnih institucij in določenih investicijskih podjetij v okviru enotnega mehanizma za reševanje in enotnega sklada za reševanje ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 (UL 2014, L 225, str. 1).

4 Sporočilo Komisije o uporabi pravil o državni pomoči za podporne ukrepe v korist bank v okviru finančne krize od 1. avgusta 2013 dalje (V nadaljnjem besedilu: sporočilo o bančništvu) (UL 2013, C 216, str. 1).

5 Uredba Sveta (EU) 2015/1589 z dne 13. julija 2015 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL 2015, L 248, str. 9).