Language of document :

Saksamaa Liitvabariigi 19. juulil 2016 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda) 10. mai 2016. aasta otsuse peale kohtuasjas T-47/15: Saksamaa Liitvabariik versus Euroopa Komisjon

(kohtuasi C-405/16 P)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Apellant: Saksamaa Liitvabariik (esindajad: T. Henze ja R. Kanitz, keda abistas advokaat T. Lübbig)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellandi nõuded

Saksamaa Liitvabariik palub Euroopa Kohtul:

täielikult tühistada Üldkohtu (kolmas koda) 10. mai 2016. aasta otsus kohtuasjas T-47/15;

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Apellatsioonkaebus põhineb kolmel väitel:

Esimene väide

Vaidlustatud otsuses ei jälgi Üldkohus ELTL artikli 107 lõikes 1 toodud riigiabi mõiste piire, kui ta tõlgendab „riigi ressursside“ mõistet või eraõiguslike ettevõtjate rahaliste vahendite üle riigi „kontrolli“ mõistet. Vaidlustatud otsuses lähtutakse ebaõigesti sellest, et Saksamaa Liitvabariigi ametivõimud teostavad Saksa taastuvenergiaseaduse sätete alusel „kontrolli“ ja seega halduspädevust nende ülekandevõrguhaldajate ja energiatarnijate rahaliste vahendite üle, kes kuuluvad taastuvenergia arendamise süsteemi Saksamaal. Tegelikult oleks Üldkohus pidanud tunnistama, et taastuvenergiaseadusega kujundatakse pelgalt tsiviilõiguslikke lepingulisi suhteid Saksa energiaturu üksikute ettevõtjate vahel, mitte ei kehtestata riigi kontrolli nende ettevõtjate rahaliste vahendite üle.

Teine väide

Apellant väidab, et Üldkohus leidis ekslikult, et Saksa taastuvenergiaseadusega luuakse elektrienergia suurtarbijatele kui lõpptarbijatele riigiabi seisukohalt oluline eelis. Sellega jätab Üldkohus tähelepanuta kohtupraktika struktuuriliselt ebasoodsa olukorra hüvitamiseks ning riigiabiõiguse valikulisuse kriteeriumi kohta.

Kolmas väide

Lõpuks leiab apellant, et kohtuotsus on põhjendamata nii ülekandevõrguhaldajate olukorra kui ka energiatarnijate olukorra osas.

____________