Language of document :

Euroopa Kohtu (kolmas koda) 28. märtsi 2019. aasta otsus – Saksamaa Liitvabariik versus Euroopa Komisjon

(kohtuasi C-405/16 P)1

(Apellatsioonkaebus – Riigiabi – Abi, mis anti muudetud Saksa seaduse taastuvenergiaallikate kohta (2012. taastuvenergiaseadus) teatud sätete alusel – Taastuvenergia tootjatele antud abi ja energia suurtarbijate puhul vähendatud taastuvenergia lisatasu – Otsus, millega tunnistatakse abi siseturuga osaliselt kokkusobimatuks – Mõiste „riigiabi“ – Eelis – Riigi ressursid – Ressursside avalik kontroll – Elektrienergia tarbimise maksuga sarnane meede)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Apellant: Saksamaa Liitvabariik (esindajad: T. Henze ja R. Kanitz, keda abistas Rechtsanwalt T. Lübbig)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon (esindajad: K. Herrmann ja T. Maxian Rusche)

Resolutsioon

Tühistada Euroopa Liidu Üldkohtu 10. mai 2016. aasta kohtuotsus Saksamaa vs. komisjon (T-47/15, EU:T:2016:281).

Tühistada komisjoni 25. novembri 2014. aasta otsus (EL) 2015/1585 riigiabi kava SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) kohta, mida Saksamaa on rakendanud taastuvenergia ja energia suurtarbijate toetamiseks.

Mõista apellatsioonimenetluse ja esimese astme menetlusega seotud kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

____________

1 ELT C 326, 5.9.2016.