Language of document : ECLI:EU:T:2021:782

РЕШЕНИЕ НА ОБЩИЯ СЪД (десети състав)

10 ноември 2021 година(*)

„Промишлен дизайн на Общността — Производство за обявяване на недействителност — Регистриран промишлен дизайн на Общността, изобразяващ панел за строителство — По-ранен промишлен дизайн, изобразяващ панел за шумоизолираща преграда — Основание за недействителност — Липса на оригиналност — Съответен сектор — Информиран потребител — Степен на свобода на автора — Липса на различно общо впечатление — Релевантност на действително пуснатите в продажба продукти — Член 6 и член 25, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 6/2002“

По дело T‑193/20

Eternit, установено в Капел-о-Боа (Белгия), представлявано от J. Muyldermans и P. Maeyaert, адвокати,

жалбоподател,

срещу

Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), представлявана от J. Ivanauskas и V. Ruzek,

ответник,

като другата страна в производството пред апелативния състав на EUIPO, встъпила в производството пред Общия съд, е

Eternit Österreich GmbH, установено във Фьоклабрук (Австрия), представлявано от M. Prohaska-Marchried, адвокат,

с предмет жалба срещу решението на трети апелативен състав на EUIPO от 5 февруари 2020 г. (преписка R 1661/2018‑3), постановено в производство за обявяване на недействителност със страни Eternit Österreich и Eternit,

ОБЩИЯТ СЪД (десети състав),

състоящ се от: Ал. Корнезов (докладчик), председател, E. Buttigieg и G. Hesse, съдии,

секретар: J. Pichon,

предвид жалбата, подадена в секретариата на Общия съд на 10 април 2020 г.,

предвид писмения отговор на EUIPO, подаден в секретариата на Общия съд на 17 август 2020 г.,

предвид писмения отговор на встъпилата страна, подаден в секретариата на Общия съд на 21 август 2020 г.,

след съдебното заседание от 21 април 2021 г.,

постанови настоящото

Решение

 Обстоятелствата по спора

1        Жалбоподателят, Eternit, притежава промишлен дизайн на Общността, заявен за регистрация на 15 септември 2014 г. в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) на основание Регламент (ЕО) № 6/2002 на Съвета от 12 декември 2001 година относно промишления дизайн на Общността (ОВ L 3, 2002 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 33, стр. 70) и регистриран под номер 2538140‑0001.

2        Оспорваният промишлен дизайн е представен по следния начин:

Image not found1.1

Image not found1.2

Image not found1.3

Image not found1.4

Image not found1.5

3        Продуктите, към които оспорваният дизайн е предназначен да се прилага, спадат към клас 25.01 по смисъла на изменената Локарнска спогодба, учредяваща международна класификация на промишлените дизайни, от 8 октомври 1968 г. и съответстват на следното обозначение: „Панели [строителство]“.

4        На 12 декември 2016 г. встъпилата страна, Eternit Österreich GmbH, подава искане за обявяване на оспорвания промишлен дизайн за недействителен.

5        Искането за обявяване на недействителност се основава на мотива, посочен в член 25, параграф 1, буква б) от Регламент № 6/2002, разглеждан във връзка с членове 4—8 от същия регламент.

6        В искането си за обявяване на недействителност встъпилата страна твърди по-специално, че оспорваният промишлен дизайн не е нов по смисъла на член 5 от Регламент № 6/2002, че не е оригинален по смисъла на член 6 от този регламент и че особеностите на неговия външен вид са наложени изключително от тяхната техническа функция по смисъла на член 8, параграф 1 от същия регламент.

7        На 28 юни 2018 г. отделът по отмяна постановява решение, с което, от една страна, приема, че встъпилата страна не е доказала, че оспорваният промишлен дизайн попада в рамките на изключението от защита, предвидено в член 8, параграф 1 от Регламент № 6/2002, и от друга страна, обявява оспорвания промишлен дизайн за недействителен, с мотива че той не е оригинален по смисъла на член 6 от Регламент № 6/2002 спрямо промишлен дизайн, който е оповестен на 4 март 2013 г., т.е. преди датата на подаване на заявката за регистрация на оспорвания промишлен дизайн, в достъпна на уебсайта „http://www.rieder.at“ брошура със заглавие Lärmschutz за панели от типа „шумоизолираща преграда“ и който е възпроизведен, както следва: