Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesarbeitsgericht (Německo) dne 4. prosince 2020 – MK v. Lufthansa CityLine GmbH

(Věc C-660/20)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesarbeitsgericht

Účastníci původního řízení

Navrhovatel v řízení o opravném prostředku „Revision“: MK

Odpůrkyně v řízení o opravném prostředku „Revision“: Lufthansa CityLine GmbH

Předběžné otázky

Zachází vnitrostátní zákonné ustanovení se zaměstnanci na částečný úvazek méně příznivě než se srovnatelnými zaměstnanci na plný úvazek ve smyslu ustanovení 4 bodu 1 rámcové dohody o částečném pracovním úvazku uvedené v příloze směrnice 97/81/ES1 , pokud připouští, aby byla dodatečná odměna pro zaměstnance na částečný i na plný úvazek jednotně vázána na překročení téhož počtu odpracovaných hodin, a umožňuje tak, aby se brala v potaz celková odměna, a nikoli složka mzdy tvořená dodatečnou odměnou?

V případě kladné odpovědi na první otázku:

Je vnitrostátní zákonné ustanovení, které umožňuje nárok na dodatečnou odměnu podmínit tím, že je u zaměstnanců na částečný i na plný úvazek jednotně překročen týž počet odpracovaných hodin, slučitelné s ustanovením 4 bodem 1 a zásadou „poměrným dílem“ zakotvenou v ustanovení 4 bodě 2 rámcové dohody o částečném pracovním úvazku uvedené v příloze směrnice 97/81/ES, pokud je účelem dodatečné odměny kompenzovat mimořádnou pracovní zátěž?

____________

1     Směrnice Rady 97/81/ES ze dne 15. prosince 1997 o Rámcové dohodě o částečném pracovním úvazku uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS (Úř. věst. L 14, 20.1.1998, s. 9).