Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Cazalla de la Sierra (Spanien) den 4. december 2020 – Caixabank SA mod ZN, SD og AH

(Sag C-657/20)

Processprog: spansk

Den forelæggende ret

Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Cazalla de la Sierra

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Caixabank SA

Sagsøgt: ZN, SD og AH

Præjudicielle spørgsmål

Henset til de rettigheder, der er fastsat i direktiv 93/13 1 , og til de kriterier, der er fastsat i dom af 14. marts 2013 og af 26. marts 2019 vedrørende den omstændighed, at den manglende overholdelse af betalingsforpligtelsen skal være tilstrækkelig grov i forhold til lånets varighed og størrelse for at vilkåret om førtidig ophævelse finder anvendelse, er der tvivl om følgende:

Skal den manglende betaling være grov for så vidt angår både lånets størrelse og varighed, eller er det tilstrækkeligt, at det kun er tilfældet for et enkelt af disse kriterier?

I tilfælde af, at der skal tages hensyn til begge kriterier (lånets varighed og størrelse), og at de skal være opfyldt og vurderes samlet, opstår der tvivl om, hvorvidt national lovgivning (artikel 24 i lov nr. 5/19) og national retspraksis (dom fra Tribunal Supremo (øverste domstol) nr. 463/19) kræver, at begge kriterier overvejes.

I tilfælde af, at begge kriterier (lånets varighed og størrelse) skal være opfyldt og vurderes sammen, opstår der tvivl om, hvordan man forholder sig i de tilfælde, hvor en grov misligholdelse kun forekommer med hensyn til lånets størrelse, svarende ifølge artikel 24 i lov nr. 5/19 til en manglende betaling af 3% af den lånte kapital, mens der ikke foreligger grov misligholdelse med hensyn til lånets varighed, i overensstemmelse med de eneste henvisninger til lånets løbetid, som er indeholdt i artikel 24 i lov nr. 5/19, idet færre end 12 ydelser mangler at blive betalt.

____________

1     Rådets direktiv 93/13/EØF af 5.4.1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler (EFT 1993, L 95, s. 29).