Language of document :

Bankia S.A., Asociación Española de Banca, Unicaja Banco, SA, Liberbank, S.A., Banco de Sabadell, S.A., Banco Gallego S.A., Catalunya Banc, S.A., Banco de Santanader, S.A., Santander Investment, S.A., Naviera Séneca, A.I.E. Caixabank, S.A., Industria de Diseño Textil, S.A., Naviera Nebulosa de Omega, A.I.E., Banco Mare Nostrum, S.A., Abanca Corporación Bancaria, S.A., Ibercaja Banco, S.A., Banco Grupo Cajatres, S.A.U., Naviera Bósforo, A.I.E., Joyería Tous, S.A., Corporación Alimentaria Guissona, S.A., Naviera Muriola, A.I.E., Poal Investments XXI, S.L., Poal Investments XXII, S.L., Naviera Cabo Vilaboa C-1658, A.I.E., Naviera Cabo Domaio, C-1659, A.I.E., Caamaño Sistemas Metálicos, S.L., Blumaq, S.A., Grupo Ibérica de Congelados, S.A., RNB, S.L., Inversiones Antaviana, S.L., Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A.U., Banco de Albacete, S.A., Bodegas Muga, S.L. ja Aluminios Cortizo, S.A.U. 3. detsembril 2020 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda laiendatud koosseisus) 23. septembri 2020. aasta otsuse peale liidetud kohtuasjades T-515/13 RENV ja T-719/13 RENV: Hispaania Kuningriik jt versus komisjon

(kohtuasi C-662/20 P)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Apellandid: Bankia S.A., Asociación Española de Banca, Unicaja Banco, SA, Liberbank, S.A., Banco de Sabadell, S.A., Banco Gallego S.A., Catalunya Banc, S.A., Banco de Santanader, S.A., Santander Investment, S.A., Naviera Séneca, A.I.E. Caixabank, S.A., Industria de Diseño Textil, S.A., Naviera Nebulosa de Omega, A.I.E., Banco Mare Nostrum, S.A., Abanca Corporación Bancaria, S.A., Ibercaja Banco, S.A., Banco Grupo Cajatres, S.A.U., Naviera Bósforo, A.I.E., Joyería Tous, S.A., Corporación Alimentaria Guissona, S.A., Naviera Muriola, A.I.E., Poal Investments XXI, S.L., Poal Investments XXII, S.L., Naviera Cabo Vilaboa C-1658, A.I.E., Naviera Cabo Domaio, C-1659, A.I.E., Caamaño Sistemas Metálicos, S.L., Blumaq, S.A., Grupo Ibérica de Congelados, S.A., RNB, S.L., Inversiones Antaviana, S.L., Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A.U., Banco de Albacete, S.A., Bodegas Muga, S.L. ja Aluminios Cortizo, S.A.U. (esindajad: advokaadid J.L. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero ja A. Lamadrid de Pablo)

Teised menetlusosalised: Euroopa Komisjon, Lico Leasing, S.A.U ja Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión, S.A.

Apellantide nõuded

tunnistada apellatsioonkaebuse väited vastuvõetavaks ja põhjendatuks;

tühistada Üldkohtu 23. septembri 2020. aasta kohtuotsus Hispaania Kuningriik jt vs. komisjon, T-515/13 RENV ja T-719/13 RENV1 ;

tühistada komisjoni 17. juuli 2013. aasta otsus 2014/200/EL riigiabi SA.21233 C/112 (ex NN/11, ex CP 137/06) kohta, mida andis Hispaania – teatavate kapitalirendilepingute suhtes kohaldatav maksukord (Hispaania maksu tasaarvelduse süsteem) ja eelkõige artikli 1 lõige 1 osas, milles Hispaania maksu tasaarvelduse süsteem tunnistati õigusvastaseks riigiabiks, ning teise võimalusena tühistada selle artikli 4 lõige 1, kuivõrd selles kohustatakse kogu abi tagasi nõudma majandushuviühingute investoritelt;

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Apellandid paluvad vaidlustatud kohtuotsuse tühistada järgmistel põhjustel:

Esimene väide: Üldkohus on valesti tõlgendanud ja kohaldanud ELTL artikli 107 lõiget 1 seoses valikulisuse mõistega. Apellandid leiavad eeskätt, et Üldkohus on õigusnormi rikkunud, kui ta analüüsis Hispaania süsteemi väidetavat „valdkondlikku valikulisust“ (esimene väiteosa). Teise võimalusena ja juhul, kui Euroopa Kohus ei nõustu esimese väiteosaga, leiavad apellandid, et Üldkohus on õigusnormi rikkunud, tõlgendades liidu kohtute praktikat seoses maksuameti väidetava kaalutlusõigusega (teine väiteosa).

Teine väide: Üldkohus on valesti kohaldanud õiguspärase ootuse kaitse põhimõtet.

Kolmas väide: Üldkohus on valesti kohaldanud põhimõtteid, mida kohaldatakse abi tagasinõudmisele.

____________

1 EU:T:2020:434.

2 ELT 2014, L 114, lk 1.