Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Rechtbank Amsterdam (Nederlandene) den 7. december 2020 – Europæisk arrestordre udstedt mod: X, den anden part: Openbaar Ministerie

(Sag C-665/20)

Processprog: nederlandsk

Den forelæggende ret

Rechtbank Amsterdam

Parter i hovedsagen

Europæisk arrestordre udstedt mod: X

Den anden part: Openbaar Ministerie (anklagemyndigheden)

Præjudicielle spørgsmål

Skal artikel 4, nr. 5, i rammeafgørelse 2002/584/RIA 1 fortolkes således, at hvis en medlemsstat vælger at gennemføre denne bestemmelse i sin nationale ret, skal den fuldbyrdende judicielle myndighed råde over en vist skøn ved sin afgørelse af, om fuldbyrdelsen af den pågældende europæiske arrestordre skal afslås?

Skal udtrykket »de samme forhold« i artikel 4, nr. 5, i rammeafgørelse 2002/584/RIA fortolkes på samme måde som det samme begreb i artikel 3, nr. 2, i rammeafgørelse 2002/584/RIA og, hvis dette ikke er tilfældet, hvorledes skal begrebet i den førstnævnte bestemmelse da fortolkes?

Skal betingelsen i artikel 4, nr. 5, i rammeafgørelse 2002/584/RIA om, at »sanktionen er fuldbyrdet, […] eller ikke længere kan fuldbyrdes efter domslandets lovgivning«, fortolkes således, at den omfatter en situation, hvori den eftersøgte person er blevet idømt en endelig frihedsstraf for de samme forhold, som han delvist har afsonet i domslandet, og som delvist er blevet ham eftergivet af en ikke-judiciel myndighed i henhold til et generelt amnesti, der også gælder for personer, der er dømt for alvorlige lovovertrædelser såsom den eftersøgte, og som ikke beror på rationelle strafferetspolitiske overvejelser?

____________

1     Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA af 13.6.2002 om den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne (EFT 2002, L 190, s. 1)