Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour de cassation (Ranska) on esittänyt 20.2.2012 - Société Landsbanki Islands HF v. Kepler Capital Markets SA ja Frédéric Giraux

(Asia C-85/12)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Cour de cassation

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Société Landsbanki Islands HF

Vastapuolet: Kepler Capital Markets SA ja Frédéric Giraux

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko luottolaitosten tervehdyttämisestä ja likvidaatiosta annetun direktiivin 2001/24/EY 3 ja 9 artiklaa tulkittava siten, että 15.4.2009 annettuun Islannin lakiin nro 44/2009 perustuvia rahalaitoksen tervehdyttämis- ja likvidaatiotoimenpiteitä on pidettävä näissä direktiivin artikloissa tarkoitettuina hallinto- tai lainkäyttöviranomaisten toteuttamina toimenpiteinä?

Onko direktiivin 2001/24/EY 32 artiklaa tulkittava siten, että se estää 20.12.2002 annetun Islannin lain 98 §:n kaltaisen kansallisen säännöksen, jolla kielletään oikeudellisten vaateiden kohdistaminen rahalaitokseen tai määrätään kaikki tällaiset rahalaitokseen kohdistetut toimenpiteet keskeytettäväksi velkasaneeraukseen asettamisesta alkaen, vaikutukset turvaamistoimenpiteisiin, jotka on määrätty jossakin muussa jäsenvaltiossa ennen velkasaneeraukseen asettamista?

____________

1 - Luottolaitosten tervehdyttämisestä ja likvidaatiosta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/24/EY (EYVL L 125, s. 15).