Language of document :

A Bíróság (ötödik tanács) 2013. október 24-i ítélete (a Cour de cassation [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – LBI hf, korábban Landsbanki Islands hf kontra Kepler Capital Markets SA, Frédéric Giraux

(C-85/12. sz. ügy)1

(Előzetes döntéshozatalra utalás – Hitelintézetek reorganizációja és felszámolása – 2001/24/EK irányelv – 3., 9. és 32. cikk – A nemzeti jogalkotó olyan jogi aktusa, amely a reorganizációs intézkedéseknek a felszámolási eljárás joghatásait biztosítja – Valamely hitelintézettel szemben egy moratórium hatálybalépését követően minden bírósági eljárást megtiltó vagy felfüggesztő jogszabályi rendelkezés)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Cour de cassation

Az alapeljárás felei

Felperes: LBI hf, korábban Landsbanki Islands hf

Alperesek: Kepler Capital Markets SA, Frédéric Giraux

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Cour de cassation – A hitelintézetek reorganizációjáról és felszámolásáról szóló, 2001. április 4-i 2001/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 125., 15. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 4. kötet, 15. o.) 3., 9. és 32. cikkének értelmezése – A hitelintézetek reorganizációjára irányuló intézkedések meghozatalára és az azokkal szembeni felszámolási eljárások megindítására feljogosított hatóságok – Közigazgatási, illetve igazságügyi hatóságok – A közvetlenül valamely EFTA-tagállam törvényéből következő intézkedések megengedhetősége – Olyan törvény, amely alkalmazandó a hitelintézetnek valamely tagállam területén található vagyonával kapcsolatban folyamatban lévő eljárásokra – Hatás egy tagállam olyan jogszabályi rendelkezésének más tagállamban való érvényesülésére, amely megtilt vagy felfüggeszt minden bírósági eljárást valamely hitelintézettel szemben egy moratórium hatálybalépését követően, abban az esetben ha a biztosítási intézkedéseket a moratórium kimondását megelőzően rendelték el

Rendelkező rész

A hitelintézetek reorganizációjáról és felszámolásáról szóló, 2001. április 4-i 2001/24/EK európai parlament és tanácsi irányelv 3. és 9. cikkét úgy kell értelmezni, hogy a pénzügyi intézményre vonatkozó, a 2009. április 15-i 44/2009. sz. törvény II. pontjában szereplő átmeneti rendelkezésekre alapított reorganizációs vagy felszámolási intézkedésekhez hasonló intézkedéseket a 2001/24 irányelv e cikkei szerinti, közigazgatási, illetve igazságügyi hatóságok által elfogadott intézkedéseknek kell tekinteni, mivel az említett átmeneti rendelkezések csak a hitelintézet javára moratóriumot elrendelő bírósági határozatok révén fejtik ki joghatásukat.

A 2001/24 irányelv 32. cikkét úgy kell értelmezni, hogy az nem zárja ki, hogy az olyan nemzeti rendelkezés, mint a 2008. november 13-i 129/2008. sz. törvénnyel módosított, a pénzügyi intézményekről szóló, 2002. december 20-i 161/2002. sz. törvény 98. cikke, amely a moratórium hatálybalépésétől kezdődően megtiltott vagy felfüggesztett minden, az adott pénzügyi intézménnyel szemben folytatott bírósági eljárást, joghatást gyakoroljon egy másik tagállamban a moratórium kimondását megelőzően meghozott, az alapügyben szereplőhöz hasonló biztosítási intézkedések tekintetében.

____________

1 HL C 118., 2012.4.21.