Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 24. októbra 2013 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour de cassation – Francúzsko) – LBI hf, predtým Landsbanki Islands hf/Kepler Capital Markets SA, Frédéric Giraux

(vec C-85/12)1

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Reorganizácia a likvidácia úverových inštitúcií – Smernica 2001/24/ES – Články 3, 9 a 32 – Vnútroštátny akt zákonodarcu priznávajúci reorganizačným opatreniam účinky likvidácie – Legislatívne ustanovenie zakazujúce alebo odkladajúce akúkoľvek žalobu proti úverovej inštitúcii po nadobudnutí účinnosti moratória)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Cour de cassation

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka: LBI hf, predtým Landsbanki Islands hf

Odporcovia: Kepler Capital Markets SA, Frédéric Giraux

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Cour de cassation – Výklad článkov 3, 9 a 32 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES zo 4. apríla 2001 o reorganizácii a likvidácii úverových inštitúcií (Ú. v. ES L 125, s. 15; Mim. vyd. 06/004, s. 15) – Orgány oprávnené na prijímanie reorganizačných a likvidačných opatrení úverových inštitúcií – Správne alebo súdne orgány – Prípustnosť opatrení vyplývajúcich priamo z právnej úpravy členského štátu EZVO – Právna úprava uplatňujúca sa na prebiehajúce konania týkajúce sa majetku úverovej inštitúcie nachádzajúceho sa v členskom štáte – Účinky uplatnenia legislatívneho ustanovenia iného členského štátu, ktoré znemožňuje alebo prerušuje akékoľvek súdne konania vedené proti úverovej inštitúcii po vzniku účinnosti moratória, v členskom štáte v prípade ochranných opatrení prijatých pred vyhlásením moratória

Výrok rozsudku

Články 3 a 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES zo 4. apríla 2001 o reorganizácii a likvidácii úverových inštitúcií sa majú vykladať v tom zmysle, že také reorganizačné opatrenia alebo opatrenia na likvidáciu týkajúce sa úverovej inštitúcie, akými sú opatrenia, ktoré vychádzajú z prechodných ustanovení uvedených v bode II zákona č. 44/2009, sa majú považovať za opatrenia prijaté správnym alebo súdnym orgánom v zmysle týchto článkov smernice 2001/24, keďže uvedené prechodné ustanovenia vyvolávajú účinky iba prostredníctvom súdnych rozhodnutí priznávajúcich finančnej inštitúcií moratórium.

Článok 32 smernice 2001/24 sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni tomu, aby taký vnútroštátny právny predpis, akým je § 98 zákona č. 161/2002 z 20. decembra 2002 o úverových inštitúciách v znení zákona č. 129/2008 z 13. novembra 2008, ktorý zakazuje alebo prerušuje akékoľvek súdne konanie proti úverovej inštitúcii od okamihu účinnosti moratória, vyvolával účinky vo vzťahu k takým zaisťovacím opatreniam, akými sú opatrenia, o ktoré ide vo veci samej, prijatým v inom členskom štáte pred vyhlásením moratória.

____________

1 Ú. v. EÚ C 118, 21.4.2012.