Language of document :

Domstolens dom (femte avdelningen) av den 24 oktober 2013 (begäran om förhandsavgörande från Cour de cassation - Frankrike) – LBI hf, tidigare Landsbanki Islands hf, mot Kepler Capital Markets SA, Frédéric Giraux

(Mål C-85/12)(1 )

(Begäran om förhandsavgörande – Rekonstruktion och likvidation av kreditinstitut – Direktiv 2001/24/EG – Artiklarna 3, 9 och 32 – Nationell lagstiftning som ger rekonstruktionsåtgärder verkan motsvarande den som ett likvidationsförfarande har – Bestämmelse i lag om förbud mot att väcka talan vid domstol mot ett kreditinstitut, och om vilandeförklaring av mål i vilken sådan talan väckts, efter att ett moratorium har trätt i kraft)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Cour de cassation (Frankrike)

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: LBI hf, tidigare Landsbanki Islands hf

Motpart: Kepler Capital Markets SA, Frédéric Giraux

Saken

Begäran om förhandsavgörande – Cour de cassation – Tolkning av artiklarna 3, 9 och 32 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG av den 4 april 2001 om rekonstruktion och likvidation av kreditinstitut (EGT L 125, s. 15) – Myndigheter med behörighet att vidta åtgärder för rekonstruktion och likvidation av kreditinstitut – Administrativa eller rättsliga myndigheter – Tillåtlighet av åtgärder som följer direkt av lagstiftningen i en Efta-medlemsstat – Lag som är tillämplig i pågående rättegångar avseende tillgångar i ett kreditinstitut vilka är belägna i en medlemsstat – Inverkan på tillämpningen i en medlemsstat av en lagbestämmelse i en annan medlemsstat som innebär förbud mot eller uppskov med alla rättshandlingar mot ett kreditinstitut efter att ett moratorium har trätt i kraft, för det fall att säkerhetsåtgärder har vidtagits före beslutet om moratorium

Domslut

Artiklarna 3 och 9 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG av den 4 april 2001 om rekonstruktion och likvidation av kreditinstitut ska tolkas så, att åtgärder för rekonstruktion eller likvidation av ett finansinstitut, såsom de som grundar sig på övergångsbestämmelserna i punkt II i lag nr 44/2009 av den 15 april 2009, ska anses som åtgärder beslutade av administrativa eller rättsliga myndigheter i den mening som avses i dessa artiklar, med hänsyn till att nämnda övergångsbestämmelser endast har verkan genom beslut av domstol om moratorium för kreditinstitut.

Artikel 32 i direktiv 2001/24 ska tolkas så, att den inte utgör hinder för att en nationell bestämmelse såsom artikel 98 i lag nr 161/2002 av den 20 december 2002 om finansinstitut, i dess lydelse enligt lag nr 129/2008 av den 13 november 2008, som innebär förbud mot eller vilandeförklaring av varje talan i domstol mot ett finansinstitut som omfattas av ett moratorium, får följder för säkerhetsåtgärder, som de som är i fråga i det nationella målet, som vidtagits i en annan medlemsstat före beslutet om moratorium.

____________

(1 ) EUT C 118, 21.4.2012.