Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 18. februārī iesniedza Nejvyšší správní soud (Čehijas Republika) – HJ

(Lieta C-101/21)

Tiesvedības valoda – čehu

Iesniedzējtiesa

Nejvyšší správní soud

Pamatlietas puses

Prasītāja: HJ

Atbildētāja: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Prejudiciālais jautājums

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/94/EK 1 (2008. gada 22. oktobris) par darba ņēmēju aizsardzību to darba devēja maksātnespējas gadījumā 2. pantam, skatīt kopā ar 12. panta a) un c) punktu, pretrunā ir tāda valsts tiesu judikatūra, saskaņā ar kuru komercsabiedrības direktors netiek uzskatīts par “darba ņēmēju”, lai apmierinātu ar darba samaksu saistītos prasījumus atbilstīgi Direktīvai 2008/94/EK, tikai tāpēc, ka direktors kā darba ņēmējs vienlaicīgi ir arī šīs komercsabiedrības statūtos noteiktas institūcijas loceklis?

____________

1 OV 2008, L 283, 36. lpp.