Language of document :

Kanne 1.9.2006 - Erbežnik v. Euroopan parlamentti

(Asia F-106/06)

Oikeudenkäyntikieli: slovenia

Asianosaiset

Kantaja: Anže Erbežnik (Luxemburg, Luxemburg) (edustaja: asianajaja P. Peče)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Vaatimukset

Euroopan parlamentin pääsihteerin 1.6.2006 tekemä päätös nro 110029 on kumottava;

on annettava ratkaisu, jossa kantaja todetaan henkilöksi, joka oli H:n (nykyisin Erbežnikin vaimo) kanssa muussa laillisessa parisuhteessa kuin avioliitossa, joka tunnustetaan EU:n lainsäädännön primaarisissa ja johdetuissa säännöissä, siitä saakka, kun hän aloitti työskentelyn juristi-lingvistinä Euroopan parlamentissa ja näin ollen hänellä on oikeus siihen, että Euroopan parlamentti maksaa hänelle täysimääräisesti asettautumiskorvauksen sen suuruisena kuin sitä maksetaan avioliitossa oleville virkamiehille ja kuin se on laskettuna kotitalouslisän perusteella;

toissijaisesti on annettava ratkaisu, jolla Euroopan parlamentti velvoitetaan ottamaan huomioon kantajan perhetilanne (hänen avioliittonsa) suhteellisuusperiaatteen mukaisesti ja maksamaan hänelle täysimääräisesti (avioliitossa oleville virkamiehille tarkoitettu) asettautumiskorvaus siltä osin kuin asettautumiskorvaus on maksettu hänen elokuussa 2005 solmitun avioliittonsa jälkeen;

vastaaja on velvoitettava maksamaan viivästyskorkoa;

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja oli siitä saakka, kun Euroopan parlamentti otti hänet palvelukseen Sloveniasta syyskuussa 2003, muussa vakiintuneessa parisuhteessa kuin avioliitossa tyttöystävänsä kanssa, josta tuli hänen vaimonsa elokuussa 2005. Kantaja väittää, että tällainen parisuhde tunnustettaisiin Slovenian oikeudessa.

Hänen palvelussuhteensa alkaessa Euroopan parlamentissa kantaja pyysi kotitalouslisää, joka evättiin sillä perusteella, että se oli varattu aviopareille ja samaa sukupuolta olevia muussa parisuhteessa kuin avioliitossa olevia varten henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 1 artiklan mukaan. Toukokuussa 2005 hän haki asettautumiskorvausta, joka vastaa kotitalouslisään oikeutetun virkamiehen tapauksessa kahden kuukauden peruspalkkaa ja muissa tapauksissa yhden kuukauden peruspalkkaa. Hänelle myönnettiin ensimmäinen osa naimattomille maksettavasta asettautumiskorvauksesta (joka maksetaan kolmessa osassa, osa vuodessa). Avioitumisensa jälkeen hän haki avioliitossa olevalle henkilöstölle myönnettävää asettautumiskorvauksen osaa, mutta se evättiin sillä perusteella, että hänen siviilisäätynsä muutos oli tapahtunut hänen koeaikansa päätyttyä.

Kantaja esittää kanteensa tueksi pääasiassa seuraavat oikeudelliset perusteet:

ensinnäkin henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 1 artiklan 2 kohdan c alakohdan ja 1 artiklan 2 kohdan d alakohdan pätemättömyyteen ja toissijaisesti siihen, että vastaajan hallinto näiden on tulkinnut artikloita väärin, koska se on rikkonut yhteisön peruskäsitteitä, kuten työntekijöiden vapaata liikkuvuutta, Euroopan unionin kansalaisuutta ja henkilöiden vapaata liikkuvuutta, syrjinnän ja epäyhdenvertaisen kohtelun kieltoa ja perusihmisoikeuksien ja suhteellisuusperiaatteen loukkaamista;

toiseksi väärään tulkintaan, jolla koeajan päättymispäivä tulkitaan ehdottomasti asettautumiskorvauksen kannalta ratkaisevaksi päiväksi, vaikka itse maksu tapahtuu kolmen vuoden kuluessa

____________