Language of document :

Talan väckt den 15 september 2006 - Dittert mot kommissionen

(Mål F-109/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Daniel Dittert (Luxemburg, Luxemburg) (ombud: advokaterna B. Cortese och C. Cortese)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut att tilldela sökanden ett antal prioritetspoäng som var otillräckligt för att sökanden skulle befordras under befordringsomgången 2005 och att följaktligen inte befordra sökanden, vilket bekräftades i beslutet av den 6 juni 2006 att avslå det klagomål (nr R/73/06) som hade anförts av sökanden,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till grund för sin talan åberopar sökanden som enda grund att det angripna beslutet är behäftat med flera allvarliga brister till följd av oegentligheter i förfarandet och åsidosättandet av principen om god förvaltningssed och omsorgsplikten.

Till följd av ett tekniskt problem, vilket alltjämt saknar förklaring, togs inte sökandens akt i beaktande av dennes generaldirektorat vid den tilldelning av prioritetspoäng som genomfördes av generaldirektoratet för befordringsomgången 2005. Underlåtenhet att ta sökandens akt i beaktande utgör en brist i förfarandet och ett åsidosättande av såväl principen om god förvaltningssed som omsorgsplikten.

Oegentligheterna i fråga har varit av sådan art att befordringsomgången 2005 blev ogiltig för sökandens del och skadade hans intressen, eftersom han kom att tilldelas färre prioritetspoäng av tillsättningsmyndigheten än vad hans egna överordnade (i detta fall generaldirektören vid GD Konkurrens) önskade, när det tekniska problemet väl hade upptäckts. Enligt sökanden har GD Konkurrens intygat att han skulle ha tilldelats ett tillräckligt antal poäng (sju poäng) för att kunna befordras till lönegraden A9, ifall det tekniska problemet inte hade inträffat. GD Konkurrens hemställde för övrigt hos befordringskommittén A* att kommittén skulle rätta till situationen genom att tilldela sökanden de sju poängen. Befordringskommittén A* föreslog oaktat detta att sökanden endast skulle tilldelas fyra överklagandepoäng. Tillsättningsmyndigheten följde detta förslag, vilket lett till att sökanden kom att erhålla ett otillräckligt antal poäng för att kunna befordras till lönegraden A9 under befordringsomgången 2005.

Sökanden gör gällande att befordringskommittén A*:s och tillsättningsmyndighetens ingripanden har givit upphov till brister i förfarandet, istället för att rätta till den situation som hade uppstått till följd av det tekniska problemet. Således har befordringskommittén A* åsidosatt sitt uppdrag och sin behörighet genom att föreslå att det antal poäng som hade föreslagits av sökandens överordnade skulle justeras nedåt, efter att det tekniska problemet hade upptäckts. Vidare har varken befordringskommittén A* eller tillsättningsmyndigheten företagit en ordentlig jämförande bedömning av sökandens meriter.

____________