Language of document :

Kanne 15.9.2006 - Berrisford v. komissio

(Asia F-107/06)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Michael Berrisford (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja E. Boigelot)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

On kumottava päätös olla kirjaamatta kantajan nimeä palkkaluokasta A*12 palkkaluokkaan A*13 ylennettyjen virkamiesten luetteloon vuoden 2005 ylennyskierroksella ja näin ollen päätös olla ylentämättä kantajaa, sellaisena kuin se on julkaistu 23.11.2005 hallinnollisissa tiedotteissa nro 85/2005, siltä osin kuin tämä päätös on tehty siksi, että kantajalle ei ole myönnetty tarpeeksi etusijapisteitä mainitulla ylennyskierroksella.

On kumottava se 6.6.2006 tehty päätös, jolla kantajan henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohdan nojalla 21.2.2006 tekemä valitus nro R/123/06 hylättiin.

Vastaaja on velvoitettava maksamaan henkisen kärsimyksen korvauksena sekä aineellisen ja kantajan uralle aiheutuneen vahingon korvauksena 25 000 euroa 7 prosentin vuosikorolla alkaen 21.2.2006, joka on valituksen tekopäivä.

Joka tapauksessa vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kolmeen kanneperusteeseen, joista ensimmäinen koskee henkilöstösääntöjen 45 artiklan rikkomista, mainitun artiklan yleisten täytäntöönpanosääntöjen (DGE) rikkomista, henkilöstösääntöjen XIII liitteessä olevien säännösten rikkomista, perusteluvelvollisuuden laiminlyöntiä ja sitä, että kyseessä on ilmeinen arviointivirhe. Erityisesti kantaja väittää, että huolimatta siitä, että hänellä oli loistavat ansiot ja että hänet oli jätetty kahdella aikaisemmalla ylennyskierroksella ylentämättä, vaikka hän palkkaluokassa A 4 ollessaan oli saavuttanut ylentämiskynnyksen, hänelle ei myönnetty kolmea täytäntöönpanosääntöjen 12 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaista siirtymäkauden pistettä eikä lisäksi neljää erityistä etusijapistettä eikä myöskään hänen pääosastonsa myöntämää ylimääräistä etusijapistettä, jota vaadittiin A ura-alueen ylennyksiä käsittelevälle pariteettikomitealle tehdyssä valituksessa. Kantaja vetoaa myös siihen, että palkkaluokassa A*12 olevia virkamiehiä koskevaa 5 prosentin ylentämisastetta ei ole saavutettu.

Toinen kanneperuste koskee sitä, että yhdenvertaisten mahdollisuuksien periaatetta, henkilöstön yhdenvertaisen kohtelun periaatetta sekä syrjintäkiellon periaatetta on loukattu. Kantajan mukaan siirtymävaiheen ratkaisujen osalta sekä niiden sääntöjen sisältö että täytäntöönpano, jotka koskevat palkkaluokassa A*12 olevia sellaisia virkamiehiä, jotka olivat jääneet aiemmin ylentämättä, vaikka he olivat saavuttaneet ylentämiskynnyksen, ovat epäoikeudenmukaisia ja syrjiviä niihin siirtymäsäännöksiin nähden, jotka säädettiin erityisesti muihin palkkaluokkiin kuuluvia virkamiehiä varten, jotka olivat jääneet ylentämättä. Lisäksi palkkaluokassa A*12 on kyseessä syrjintä, koska tällä hetkellä tässä palkkaluokassa ne palkkaluokkaan A*11 ennen kuuluneet virkamiehet, jotka on ylennetty aiemmin, hyötyivät omalla kohdallaan lisäksi neljästä erityisestä etusijapisteestä, jotka myönnettiin sellaisille virkamiehille, jotka olivat jääneet aiemmin ylentämättä, vaikka he olivat saavuttaneet ylentämiskynnyksen, ja tämä loukkaa edellä mainittuja periaatteita.

Kolmas kanneperuste koskee sitä, että luottamuksensuojan periaatetta, hyvän hallinnon periaatetta ja huolenpitovelvollisuutta koskevaa periaatetta on loukattu. Kantajan mukaan hallinnon antamista vakuutuksista huolimatta sitä, että hänet oli jätetty kahdella aikaisemmalla ylennyskierroksella ylentämättä, vaikka hän oli saavuttanut ylentämiskynnyksen, ei otettu huomioon eikä myöskään sitä aikaisempaa järjestelmää, jota kutsutaan "toiseksi virkatieksi". Lisäksi sikäli kuin uutta ylentämisjärjestelmää sovellettiin kantajan palkkaluokassa oleviin virkamiehiin ensimmäisen kerran vuonna 2005 kantaja väittää, että sillä oli oikeus odottaa samanlaista kohtelua, erityisesti niiden virkamiesten osalta, jotka olivat jääneet aiemmin ylentämättä, vaikka he olivat saavuttaneet ylentämiskynnyksen, kuin se kohtelu, jota sovellettiin muissa palkkaluokissa oleviin virkamiehiin, jotka hyötyivät siirtymäsäännöksistä, joilla pyrittiin korjaamaan niitä haittoja, joita syntyi vanhasta ylentämisjärjestelmästä uuteen siirryttäessä.

____________