Language of document :

2006 m. rugsėjo 15 d. pareikštas ieškinys byloje Berristord prieš Komisiją

(Byla F-107/06)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Michael Berristord (Briuselis, Belgija), atstovaujamas advokato E. Boigelot

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti 2005 m. lapkričio 23 d. Administraciniuose pranešimuose Nr. 85-2005 paskelbtą sprendimą neįrašyti ieškovo į paaukštintų į A*12-A*13 pareigūnų sąrašą vykdant 2005 m. paaukštinimo procedūrą ir, todėl, nepaaukštinti ieškovo, kadangi šis sprendimas buvo priimtas neatsižvelgiant į tai, kad ieškovui buvo suteiktas nepakankamas pirmenybės balų skaičius vykdant šią paaukštinimo procedūrą.

Panaikinti 2006 m. birželio 6 d. sprendimą, atmetantį ieškovo 2006 m. vasario 21 d. pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalį pateiktą skundą Nr. R/123/06.

Priteisti iš atsakovės 25 000 eurų sumą moralinei ir materialinei žalai ir žalai iškovo karjerai atlyginti, kartu su 7 % palūkanomis, skaičiuojamomis nuo 2006 m. vasario 21 d., t. y. nuo datos, kada buvo paduotas skundas.

Priteisti bet kuriuo atveju iš atsakovės visas bylinėjimosi išlaidas, pagal Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 87 straipsnio 2 dalį.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pagrįsdamas savo ieškinį ieškovas nurodo tris pagrindus, iš kurių pirmasis susijęs su Pareigūnų tarnybos nuostatų 45 straipsnio, minėto straipsnio bendrųjų įgyvendinimo taisyklių (BĮT), Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo, pareigos motyvuoti pažeidimu ir akivaizdžiomis vertinimo klaidomis. Ieškovas būtent ginčija, kad, nepaisant puikaus jo įvertinimo ir to, kad jis du kartus buvo įtrauktas į "buvusių A*4 pareigūnų" rezervo sąrašą, jam nebuvo suteikti trys BĮT 12 straipsnio 2 dalies c punkte numatyti pereinamojo laikotarpio balai, nei keturi papildomi pirmenybės balai ar dar vienas jo Generalinio direktorato suteikiamas papildomas pirmenybės balas, kurio reikalaujama A lygio paaukštinimų komitete pateiktame skunde. Ieškovas taip pat nurodo aplinkybę, kad nebuvo pasiekta A*12 pareigūnų 5 % paaukštinimo riba.

Antrasis pagrindas susijęs su lygių galimybių, darbuotojų lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principų pažeidimu. Ieškovo teigimu, tiek taisyklių turinys, tiek jų įgyvendinimas pereinamojo laikotarpio sprendimų dėl A*12 lygio "rezervo" atžvilgiu yra neteisingi ir diskriminuojantys lyginant su kitų lygių "rezervui" priimtomis pereinamosiomis priemonėmis. Be to, buvo diskriminuojami A*12 lygio pareigūnai, kadangi šiam lygiui yra priskirti anksčiau paaukštinti A*11 pareigūnai, turintys papildomus keturis specialius rezervo balus, tuo pažeidžiant anksčiau minėtą principą.

Trečiasis yra susijęs su teisėtų lūkesčių, tinkamo administravimo principų pažeidimu ir rūpinimosi pareigūnais pareigos pažeidimu. Ieškovo teigimu, nepaisant administracijos teikiamų garantijų, nebuvo atsižvelgta į dvigubą ieškovo įtraukimą į "rezervą" ir ankstesnę "antrojo etapo" sistemą. Be to, kadangi nauja paaukštinimo sistema pirmą kartą ieškovo lygio pareigūnams buvo taikyta 2005 m., ieškovas teigia, kad jis galėjo tikėtis, kad su juo, turint omenyje jo įtraukimą į "rezervą", bus elgiamasi taip pat, kaip ir su kitų lygių pareigūnais, kurie pasinaudojo pereinamosiomis priemonėmis, skirtomis pašalinti trūkumus, atsiradusius pereinant iš senosios paaukštinimo sistemos į naująją.

____________