Language of document :

Talan väckt den 15 september 2006 - Berrisford mot kommissionen

(Mål F-107/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Michael Berrisford (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten E. Boigelot)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara beslutet att inte föra in sökandens namn i förteckningen över de tjänstemän som befordrats från lönegrad A*12 till lönegrad A*13 vilken offentliggjordes i administrativa meddelanden nr 85 av den 23 november 2005 (befordringsomgången 2005) och följaktligen att inte befordra sökanden, eftersom beslutet har fattats trots att ett otillräckligt antal prioritetspoäng hade tilldelats sökanden under befordringsomgången 2005,

ogiltigförklara beslutet av den 6 juni 2006 att avslå det klagomål enligt artikel 90.2 i tjänsteföreskrifterna som sökanden anfört den 21 februari 2006 (nr R/123/06),

förplikta svaranden att utge skadestånd med 25 000 euro jämte 7 procent årlig ränta från den 21 februari 2006 (dagen för anförande av klagomål) som ersättning för ideell och ekonomisk skada samt för den skada som sökandens karriär har åsamkats,

i vart fall förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna i enlighet med artikel 87.2 i rättegångsreglerna för Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt.

Grunder och huvudargument

Sökanden åberopar tre grunder till stöd för sin talan.

Den första grunden utgörs av åsidosättande av artikel 45 i tjänsteföreskrifterna, åsidosättande av de allmänna genomförandebestämmelserna för nämnda artikel, åsidosättande av bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna, åsidosättande av motiveringsskyldigheten och uppenbart felaktiga bedömningar. Sökanden gör i synnerhet gällande att han trots sina utomordentliga meriter och sin egenskap av "tvåfaldig restkandidat före detta lönegrad A4", inte tilldelats de tre övergångspoäng som föreskrivs i artikel 12.2 c i de allmänna genomförandebestämmelserna och han inte heller av sitt generaldirektorat tilldelats den extra prioriteringspoäng som han sökt i sitt överklagande till den partssammansatta befordringskommittén för kategori A. Sökanden åberopar även den omständigheten att befordringssatsen om 5 procent för tjänsteman i lönegrad A*12 inte har uppnåtts.

Den andra grunden utgörs av åsidosättande av principen om likvärdiga möjligheter, av principen om likabehandling av personal och av principen om icke-diskriminering. Enligt sökanden är såväl innehållet som genomförandet av övergångslösningarna för restkandidater i lönegrad A*12 orättvist och diskriminerande, i jämförelse med de övergångsbestämmelser som antagits för restkandidater i andra lönegrader. Det har dessutom förekommit diskriminering i strid med ovan nämnda principer inom lönegraden A*12, genom att det för närvarande finns tjänstemän i den lönegraden som tidigare har befordrats från lönegrad A*11 och som därför kan dra fördel av fyra extra specialpoäng för restkandidater.

Den tredje grunden utgörs av åsidosättande av principen om berättigade förväntningar, principen om god förvaltningssed och omsorgsprincipen. Enligt sökanden har det inte, trots administrationens försäkringar, tagits i beaktande att han varit tvåfaldig restkandidat och att det funnits ett tidigare system kallat "andra vägen". Sökanden hävdar vidare att han, när det nya systemet för befordran tillämpades för första gången på hans lönegrad år 2005, kunde förvänta sig att bli behandlad på samma sätt, särskilt som restkandidat, som tjänstemän i andra lönegrader, vilka kommit i åtnjutande av övergångsbestämmelser med syfte att kompensera för de nackdelar som uppstod vid övergången från det gamla till det nya befordringssystemet.

____________