Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 22 november 2007 - Carpi Badía / Commissie

(Zaak F-110/06)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Bevordering - Gratificatiepunten - Onvolledig persoonsdossier - Weglating van gratificatiepunten in zogenoemde gecomputeriseerde bevorderingsdossier "Sysper 2" - Technische storing - Bevorderingscomité A* - Toekenning van lager aantal punten dan in voorstel van hiërarchische meerderen)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: José María Carpi Badía (Luxemburg, Luxemburg) (vertegenwoordigers: B. Cortese en C. Cortese, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: G. Berscheid en K. Herrmann, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit van het TABG om aan verzoeker, ambtenaar van de Commissie die per vergissing is weggelaten op de bevorderingslijsten van zijn DG, een aantal gratificatiepunten toe te kennen dat lager was dan zijn DG wenselijk achtte en dat onvoldoende was om zijn bevordering in het kader van de bevorderingsronde 2005 mogelijk te maken

Dictum

Het besluit van de Commissie van de Europese Gemeenschappen waarbij aan Carpi Badía een onvoldoende aantal gratificatiepunten is toegekend om in het kader van de bevorderingsronde 2005 te worden bevorderd, wordt nietig verklaard.

Het besluit van de Commissie van de Europese Gemeenschappen houdende vaststelling van de lijst van de in het kader van de bevorderingsronde 2005 bevorderde ambtenaren, gepubliceerd in de Mededelingen van de Administratie nr. 85-2005 van 23 november 2005, wordt nietig verklaard voor zover de naam van Carpi Badía daarop niet voorkomt.

De Commissie van de Europese Gemeenschappen draagt de kosten van Carpi Badía alsmede haar eigen kosten.

____________

1 - PB C 281 van 18.11.2006, blz. 48.