Language of document : ECLI:EU:F:2007:231

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(teine koda)

13. detsember 2007

Kohtuasi F-108/06

Tamara Diomede Basili

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon

Avalik teenistus – Ametnikud – Hindamine – Karjääriarengu aruanne – 2004. aasta hindamine – Tühistamishagi – Personali esindajad – Ad hoc komitee arvamus

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, milles T. Diomede Basili palub tühistada tema karjääriarengu aruanne ajavahemiku 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2004 kohta.

Otsus: Jätta hagi rahuldamata. Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Hindamine – Karjääriarengu aruanne – Koostamine – Personali esindavad ametnikud

(Personalieeskirjad, II lisa, artikli 1 kuues lõik)

2.      Ametnikud – Hindamine – Karjääriarengu aruanne – Koostamine

1.      Kuigi komisjoni poolt vastu võetud personalieeskirjade artikli 43 üldiste rakendussätete artikli 6 lõike 3 punkti c kohaselt peavad hindajad ja aruande kinnitajad personali esindava ametniku karjääriarengu aruande koostamisel konsulteerima ad hoc komiteega ja arvestama komitee arvamusega, ei ole nad kohustatud seda arvamust järgima. Kui nad seda ei järgi, tuleb neil märkida põhjused, miks nad sellest arvamusest kõrvale kaldusid.

Lisaks ei tulene ühestki personalieeskirjade sättest või üldistest rakendussätetest, et tulenevalt hindaja ja aruande kinnitaja kohustusest arvestada ad hoc komitee arvamusega tuleks neil anda ametnikule eripunkte lisaks punktidele, mis on mõeldud tema teenistusülesannete raames teostatud tegevuse hindamiseks.

Niisugune kohustus ei tulene ka kaudselt personalieeskirjade II lisa artikli 1 viimasest lõigust, mille kohaselt ei tohi personali esindaja kohustuste täitmine ametnikku mingil juhul seada ebasoodsasse olukorda.

(vt punktid 37, 38 ja 47)

Viited:

Esimese Astme Kohus: 25. oktoober 2005, kohtuasi T‑43/04: Fardoom ja Reinard vs. komisjon (EKL AT 2005, lk I‑A‑329 ja II‑1465, punkt 87); 17. mai 2006, kohtuasi T‑95/04: Lavagnoli vs. komisjon (EKL AT 2006, lk I‑A‑2‑121 ja II‑A‑2‑569, punkt 84)

2.      Komisjoni poolt vastu võetud personalieeskirjade artikli 43 üldiste rakendussätete eeskirjad, mis puudutavad ametniku hindamismenetluse raames pädevuse jagamist hindaja, aruande kinnitaja ning edasikaebuse hindaja vahel, kujutavad endast institutsiooni sisese korralduse eeskirju. Neist eeskirjadest kõrvalekaldumine saab administratsiooni akti tühisuse kaasa tuua ainult siis, kui selline kõrvalekaldumine kahjustab personalieeskirjadega ametnikele antud tagatisi või hea halduse põhimõtet personalihalduse valdkonnas.

(vt punkt 61)

Viited:

Euroopa Kohus: 30. mai 1973, kohtuasi 46/72: De Greef vs. komisjon (EKL 1973 lk 543, punkt 18); kohtuasi 49/72: Drescig vs. komisjon (EKL 1973, lk 565, punkt 10)

Esimese Astme Kohus: 7. veebruar 2007, liidetud kohtuasjad T‑118/04 ja T‑134/04: Caló vs. komisjon (EKL AT 2007, lk I‑A‑2‑0000 ja II‑A‑2‑0000, punktid 67 ja 68)