Language of document :

Meddelelse til EU-tidende

 

Anmodning om præjudiciel afgørelse forelagt ved dom afsagt den 17. februar 2004 af Cour de cassation (Frankrig), Første Afdeling for Civile Sager, i sagen Société Lagardère Active Broadcast, der er indtrådt i selskabet Europe 1 communication SA's rettigheder, mod Société pour la perception de la rémunération équitable (SPRE) og Gesellschaft zur Verwertung von Leisungsschutzrechten MBG, GVL SARL, procesdeltager: Compagnie Européenne de radiodiffusion et de télévision (CERT) Europa 1 SA.

(Sag C-192/04)

Ved dom afsagt den 17. februar 2004, indgået til Domstolens Justitskontor den 26. april 2004, har Cour de cassation (Frankrig), Første Afdeling for Civile Sager, i sagen Société Lagardère Active Broadcast, der er indtrådt i selskabet Europe 1 communication SA's rettigheder, mod Société pour la perception de la rémunération équitable (SPRE) og Gesellschaft zur Verwertung von Leisungsschutzrechten MBG, GVL SARL, procesdeltager: Compagnie Européenne de radiodiffusion et de télévision (CERT) Europa 1 SA, forelagt De Europæiske Fællesskabers Domstol en anmodning om præjudiciel afgørelse af følgende spørgsmål:

Når et radioselskab, der sender fra en medlemsstats område, for at gøre sine programmer tilgængelige for en del af sine lyttere i denne stat benytter retransmission via en sender, der befinder sig på et nærliggende område i en anden medlemsstat, og som dets datterselskab, hvori det ejer aktiemajoriteten, har fået koncession på at benytte, er det da lovgivningen i sidstnævnte stat, der finder anvendelse ved fastsættelsen af det rimelige, samlede vederlag i henhold til artikel 8, stk. 2, i direktiv 92/100/EØF af 19. november 1992 1 og artikel 4 i direktiv 93/83 af 27. september 1993 2, som skal betales for de fonogrammer, der er udgivet i kommercielt øjemed, og som forekommer i de programmer, der retransmitteres?

Hvis det første spørgsmål besvares bekræftende, er selskabet, der har foretaget den oprindelige udsendelse, da berettiget til at trække det beløb, som dets datterselskab har betalt, fra det vederlag, som selskabet skal betale for alle de udsendelser, der modtages på det nationale område?

____________

1 - Rådets direktiv 92/100/EØF af 19.11.1992 om udlejnings- og udlånsrettigheder samt om visse andre ophavsretsbeslægtede rettigheder i forbindelse med intellektuel ejendomsret (EFT L 346 af 27.11.1992, s. 61).

2 - Rådets direktiv 93/83/EØF af 27.9.1993 om samordning af visse bestemmelser vedrørende ophavsrettigheder og ophavsretsbeslægtede rettigheder i forbindelse med radio- og tv-udsendelse via satellit og viderespredning pr. kabel (EFT L 248 af 6.10.1993, s. 15).