Language of document :

Oznámenie v Úradnom vestníku

 

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA

(tretia komora)

zo 14. júla 2005

vo veci C-192/04 (návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Cour de cassation):

Lagardère Active Broadcast proti Société pour la perception de la rémunération équitable (SPRE)1

(Autorské práva a príbuzné práva - Vysielanie fonogramov - Primeraný poplatok)

(Jazyk konania: francúzština)

Vo veci C-192/04, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 234 ES, podaný rozhodnutím Cour de cassation (Francúzsko) zo 17. februára 2004 a doručený Súdnemu dvoru 26. apríla 2004, ktorý súvisí s konaním: Lagardère Active Broadcast, právny nástupca Europe 1 communication SA, proti Société pour la perception de la rémunération équitable (SPRE), Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH (GVL), za účasti: Compagnie européenne de radiodiffusion et de télévision Europe 1 SA (CERT), Súdny dvor (tretia komora), v zložení: predseda tretej komory A. Rosas, sudcovia A. Borg Barthet, S. von Bahr, J. Malenovský (spravodajca) a U. Lõhmus, generálny advokát: A. Tizzano, tajomník: K. Sztranc, referentka, vyhlásil 14. júla 2005 rozsudok, ktorého výrok znie:

V prípade takého vysielania, ako je vysielanie v spore pred vnútroštátnym súdom, smernica Rady 93/83/EHS z 27. septembra 1993 o koordinácii určitých pravidiel týkajúcich sa autorského práva a príbuzných práv pri satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii nebráni tomu, aby poplatok za používanie fonogramov bol upravený nielen právom členského štátu, na území ktorého je usadená vysielacia spoločnosť, ale taktiež právnym poriadkom členského štátu, v ktorom sa z technických príčin nachádza pozemný vysielač šíriaci vysielanie na územie prvého štátu.

Článok 8 ods. 2 smernice Rady 92/100/EHS z 19. novembra 1992 o nájomnom práve a výpožičnom práve a o určitých právach súvisiacich s autorskými právami v oblasti duševného vlastníctva má byť vykladaný v tom zmysle, že pre určenie primeranej odmeny uvedenej v tomto ustanovení vysielacia spoločnosť nie je oprávnená jednostranne odpočítať z celkovej sumy predpísaného poplatku za používanie fonogramov v členskom štáte, kde je usadená, poplatok zaplatený alebo požadovaný v členskom štáte, na území ktorého sa nachádza pozemný vysielač šíriaci vysielanie do prvého štátu.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 156, 12.6.2004