Language of document :

Meddelande i Europeiska Unionens Officiella Tidning

 

DOMSTOLENS DOM

(tredje avdelningen)

den 14 juli 2005

i mål C-192/04 (begäran om förhandsavgörande från Cour de cassation): Lagardère Active Broadcast mot Société pour la perception de la rémunération équitable (SPRE) m.fl.(1)

(Upphovsrätt och närstående rättigheter - Utsändning av fonogram - Skälig avgift)

(Rättegångsspråk: franska)

I mål C-192/04, angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 234 EG, som framställts av Cour de cassation (Frankrike), genom beslut av den 17 februari 2004, som inkom till domstolen den 26 april 2004, i målet Lagardère Active Broadcast, som har övertagit rättigheterna från Europe 1 communication SA, mot Société pour la perception de la rémunération équitable (SPRE), Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH (GVL), i närvaro av: Compagnie européenne de radiodiffusion et de télévision Europe 1 SA (CERT), har domstolen (tredje avdelningen), sammansatt av avdelningsordföranden A. Rosas samt domarna A. Borg Barthet, S. von Bahr, J. Malenovský (referent) och U. Lõhmus, generaladvokat: A. Tizzano, justitiesekreterare: byrådirektören K. Sztranc, den 14 juli 2005 avkunnat en dom i vilken domslutet har följande lydelse:

Rådets direktiv 93/83/EEG av den 27 september 1993 om samordning av vissa bestämmelser om upphovsrätt och närstående rättigheter avseende satellitsändningar och vidaresändning via kabel utgör inte hinder för att den avgift för användande av fonogram som utgår vid en sådan utsändning som är aktuell i målet vid den nationella domstolen inte enbart regleras av lagen i den medlemsstat där sändarföretaget är etablerat, utan även regleras av lagstiftningen i den medlemsstat där den marksändare av tekniska skäl är belägen från vilken program sänds i riktning mot den förstnämnda medlemsstaten.

Artikel 8.2 i rådets direktiv 92/100/EEG av den 19 november 1992 om uthyrnings- och utlåningsrättigheter och om vissa upphovsrätten närstående rättigheter inom det immaterialrättsliga området skall tolkas så, att sändarföretaget, med avseende på fastställandet av en skälig avgift enligt denna bestämmelse, inte har en ensidig rätt att från den avgift för användande av fonogram som skall betalas i den medlemsstat där bolaget är etablerat, dra av den avgift som har betalats eller som skall betalas i den medlemsstat där den marksändare är belägen som sänder program i riktning mot den förstnämnda medlemsstaten.

____________

1 - ) EUT C 156, 12.6.2004.