Language of document : ECLI:EU:C:2005:475

Lieta C‑192/04

Lagardère Active Broadcast

pret

Société pour la perception de la rémunération équitable (SPRE)

un

Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH (GVL)

[Cour de cassation (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu]

Autortiesības un blakustiesības – Skaņu ierakstu pārraide – Taisnīga atlīdzība

Sprieduma kopsavilkums

1.        Tiesību aktu tuvināšana — Autortiesības un blakustiesības — Direktīva 93/83 — Satelītu apraide un kabeļu retranslācija — Dalībvalsts teritorijā izvietota raidītāja izmantošana, ko veic no kādas citas dalībvalsts teritorijas pārraidoša raidsabiedrība — Atlīdzība par skaņu ierakstu izmantošanu, ko reglamentē divu valstu tiesību akti — Pieļaujamība

(Padomes Direktīva 93/83)

2.        Tiesību aktu tuvināšana — Autortiesības un blakustiesības — Aizsargājamo darbu nomas tiesības un patapinājuma tiesības — Direktīva 92/100 — Dalībvalsts teritorijā izvietota raidītāja izmantošana, ko veic no kādas citas dalībvalsts teritorijas pārraidoša raidsabiedrība — Atlīdzība par skaņu ierakstu izmantošanu — Raidsabiedrības tiesības atskaitīt no šīs atlīdzības summu, ko tā ir samaksājusi tajā dalībvalstī, kuras teritorijā izvietots zemes raidītājs — Neesamība

(Padomes Direktīvas 92/100 8. panta 2. punkts)

1.        Gadījumā, ja no kādas dalībvalsts teritorijas pārraidoša raidsabiedrība nolūkā paplašināt savu programmu pārraidīšanu šīs valsts auditorijas daļai izmanto raidītāju, kas izvietots netālu kādas citas dalībvalsts teritorijā, Direktīva 93/83 par dažu noteikumu saskaņošanu attiecībā uz autortiesībām un blakustiesībām, kas piemērojamas satelītu apraidei un kabeļu retranslācijai, neiestājas pret to, ka atlīdzību par skaņu ierakstu izmantošanu reglamentē ne tikai tās dalībvalsts tiesību akti, kuras teritorijā raidsabiedrība reģistrēta, bet arī tās dalībvalsts tiesību akti, kuras teritorijā tehnisku iemeslu dēļ izvietots zemes raidītājs, kas pārraida šos raidījumus uz pirmo valsti.

(sal. ar 44. punktu un rezolutīvās daļas 1) punktu)

2.        8. panta 2. punkts Direktīvā 92/100 par nomas tiesībām un patapinājuma tiesībām, un dažām blakustiesībām, kas attiecas uz autortiesībām intelektuālā īpašuma jomā, ir jāinterpretē tādējādi, ka šajā noteikumā paredzētās taisnīgās atlīdzības noteikšanai raidsabiedrībai nav tiesību vienpusēji atskaitīt no atlīdzības par skaņu ierakstu izmantošanu, kas maksājama tajā dalībvalstī, kur tā ir reģistrēta, to atlīdzības summu, ko tā ir samaksājusi vai kas ir maksājama tajā dalībvalstī, kuras teritorijā izvietots zemes raidītājs, kas pārraida raidījumus uz pirmo minēto valsti.

(sal. ar 55. punktu un rezolutīvās daļas 2) punktu)