Language of document :

Prasība, kas celta 2006. gada 15. septembrī - Carpi Badía pret Komisiju

(lieta F-110/06)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: José María Carpi Badía, Luksemburga (Luksemburga) (pārstāvji - B. Cortese un C. Cortese, avvocati)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

atcelt iecēlējinstitūcijas lēmumu piešķirt prasītājam prioritātes punktus, ar ko nepietiek, lai viņš tiktu paaugstināts amatā 2005. gadā, un nepaaugstināt viņu amatā minētajā gadā, kas apstiprināts ar 2006. gada 6. jūnija lēmumu, ar kuru noraidīta prasītāja sūdzība Nr. R/74/06;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Šajā lietā izvirzītie pamati un galvenie argumenti ir gandrīz identiski tiem, kas ir izvirzīti lietā F-109/06, kuras paziņojums ir publicēts šajā pašā Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša numurā.

____________