Language of document :

Žaloba podaná 15. septembra 2006 - Berrisford/Komisia

(Vec F-107/06)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Michael Berrisford (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: E. Boigelot, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie o nezaradení žalobcu na zoznam úradníkov povýšených z platovej triedy A*12 do platovej triedy A*13 "povýšenie v roku 2005", ako bolo zverejnené v Správnom oznámení č. 85-2005 z 23. novembra 2005, a z toho vyplývajúce rozhodnutie o nepovýšení žalobcu, keďže v tomto rozhodnutí, pokiaľ ide o uvedené povýšenie, žalobcovi nebol udelený dostatočný počet prioritných bodov,

zrušiť rozhodnutie zo 6. júna 2006 o zamietnutí sťažnosti podanej žalobcom 21. februára 2006 pod č. R/123/06 podľa článku 90 ods. 2 služobného poriadku,

zaviazať žalovanú na náhradu škody za spôsobenú majetkovú a nemajetkovú ujmu a narušenie služobného postupu žalobcovi vo výške 25 000 eur, vrátane 7 %-ného ročného úroku od 21. februára 2006, dátumu podania sťažnosti,

v každom prípade zaviazať žalovanú na náhradu všetkých trov konania podľa článku 87 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza tri dôvody žaloby, pričom prvý dôvod vyplýva z porušenia článku 45 služobného poriadku, z porušenia Všeobecných vykonávacích ustanovení k uvedenému článku, z porušenia prílohy XIII služobného poriadku, z porušenia povinnosti odôvodnenia, ako aj zo zjavne nesprávneho posúdenia. Žalobca predovšetkým tvrdí, že napriek jeho osobitým zásluhám a jeho postaveniu "dvojnásobný zostatok z bývalej triedy A 4" mu neboli pridelené tri body za prechod podľa článku 12 ods. 2 písm. c) Všeobecných vykonávacích ustanovení, ako ani štyri mimoriadne dodatočné prioritné body, a ani dodatočný prioritný bod od jeho Generálneho riaditeľstva, požadovaný v rámci sťažnosti podanej spoločnému výboru pre povyšovanie v kategórii A. Žalobca rovnako uvádza, že nebol dosiahnutý 5 %-ný podiel povýšených úradníkov platovej triedy A*12.

Druhý žalobný dôvod vyplýva z porušenia zásady rovnosti príležitostí, zásady rovnosti zaobchádzania so zamestnancami, ako aj zákazu diskriminácie. Podľa žalobcu je obsah pravidiel, ako aj ich uplatnenie s ohľadom na prechodné riešenia týkajúce sa "zostatkov" z platovej triedy A*12 nespravodlivé a diskriminačné vo vzťahu k prechodným opatreniam prijatým konkrétne pre "zostatky" ostatných platových tried. Navyše v súčasnosti existuje diskriminácia vo vnútri platovej triedy A*12 z dôvodu existencie bývalej platovej triedy A*11 úradníkov, ktorí boli povýšení skôr a ktorým sa v tejto triede prideľujú štyri mimoriadne dodatočné zostatkové body, čo je porušením vyššie uvedenej zásady.

Tretí dôvod žaloby vyplýva z porušenia zásady legitímnej dôvery, zásady správneho úradného postupu a povinnosti starostlivosti. Podľa žalobcu napriek uisteniam správneho orgánu nebola zohľadnená existencia "dvojnásobného zostatku" žalobcu a predchádzajúceho režimu "druhej časti postupu". Okrem toho z dôvodu, že nový systém povyšovania bol prvýkrát použitý v roku 2005 pre úradníkov platovej triedy žalobcu, žalobca uvádza, že mohol očakávať, že sa s ním, najmä pokiaľ ide o "zostatky", bude zaobchádzať rovnakým spôsobom ako sa zaobchádzalo s úradníkmi ostatných platových tried, voči ktorým smerovali prechodné opatrenia určené k zmierneniu dopadov vyplývajúcich z prechodu zo starého systému na nový systém povyšovania.

____________