Language of document :

18. septembril 2006 esitatud hagi - Diomede Basili versus komisjon

(Kohtuasi F-108/06)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Tamara Diomede Basili (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid T. Bontinck ja J. Feld)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

Tühistada hagejale 10. novembril 2005 teatavaks tehtud karjääriarengu aruanne;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja, komisjoni palgaastme AD 11 ametnik, osales 2004. aastal majanduse ja rahanduse peadirektoraadi hindamiskomisjonis ja konkursi COM/PA/04 komisjonis. Ta vaidlustab oma hagis oma karjääriarengu aruande osas, milles selles ei ole arvesse võetud "personali esindajate hindamise ja edutamisettepanekute ad hoc komitee" arvamust, mis on ette nähtud personalieeskirjade artikli 43 üldiste rakendussätete artikli 6 lõike 3 punktis c. Lisaks üldiste rakendussätete selle sätte rikkumisele viitab hageja personalieeskirjade artikli 43 ja personalieeskirjade II lisa artikli 1 rikkumisele.

____________