Language of document :

Beroep ingesteld op 18 september 2006 - Diomede Basili / Commissie

(Zaak F-108/06)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Tamara Diomede Basili (Brussel, België) (vertegenwoordigers: T. Bontinck en J. Feld, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies

nietigverklaring van het loopbaanontwikkelingsrapport dat op 10 november 2005 ter kennis van verzoekster werd gebracht;

verwijzing van de verwerende partij in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Verzoekster, ambtenaar van de Commissie in de rang AD 11, heeft gedurende 2004 zitting genomen in het paritair beoordelingscomité van DG ECFIN en in de jury van het vergelijkend onderzoek COM/PA/04. In haar beroep betwist zij haar loopbaanontwikkelingsrapport voor zover dit geen rekening heeft gehouden met het advies van de ,,ad-hocgroep beoordeling en voorstellen voor promotie van personeelsvertegenwoordigers", dat is voorzien in artikel 6, lid 3, sub c, van de algemene uitvoeringsbepalingen van artikel 43 van het Statuut. Naast de schending van dit voorschrift van de algemene uitvoeringsbepalingen voert verzoekster schending aan van artikel 43 van het Statuut en van artikel 1 van bijlage II bij het Statuut.

____________