Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 22. novembra 2007 - Dittert/Komisia

(vec F-109/06)1

(Zamestnanecká žaloba - Úradníci - Povýšenie - Prioritné body - Neúplný osobný spis - Nezohľadnenie prioritných bodov z elektronického spisu pre povýšenie nazývaného "Sysper 2" - Technická závada - Výbor pre povýšenie A* - Pridelenie nižšieho počtu bodov ako navrhol nadriadený)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Daniel Dittert (Luxemburg, Luxembursko) (v zastúpení: B. Cortese a C. Cortese, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: G. Berscheid a K. Herrmann, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia menovacieho orgánu, ktorým sa žalobcovi, úradníkovi Komisie, ktorý omylom nebol zaradený do zoznamu povyšovaných úradníkov na jeho GR, prideľuje nižší počet prioritných bodov než požadovalo toto GR, čo nepostačuje na jeho povýšenie v rámci povyšovania za rok 2005

Výrok rozsudku

1.    Rozhodnutie Komisie Európskych spoločenstiev o pridelení prioritných bodov pánovi Dittertovi, ktorých počet nepostačuje na jeho povýšenie v rámci povyšovania za rok 2005, sa zrušuje.

2.    Rozhodnutie Komisie Európskych spoločenstiev, ktorým bol prijatý zoznam úradníkov povýšených v rámci povyšovania za rok 2005, uverejnený v administratívnych informáciách č. 85-2005 z 23. novembra 2005, sa zrušuje v rozsahu, v akom neobsahuje meno pána Ditterta.

3.    Komisia Európskych spoločenstiev znáša vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania pána Ditterta.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 281, 18. 11. 2006, s. 47.