Language of document :

Personaldomstolens dom av den 22 november 2007 - Dittert mot kommissionen

(Mål F-109/06)(1)

(Personalmål - Tjänstemän - Befordran - Prioritetspoäng - Ofullständig personakt -Underlåtenhet att beakta prioritetspoängen i den datoriserade befordringsakten 'Sysper 2' - Teknisk incident - Befordringskommitté A* - Tilldelande av ett lägre antal befordringspoäng än det som den överordnade föreslog)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Daniel Dittert (Luxemburg, Luxemburg) (ombud: advokaterna B. Cortese och C. Cortese)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: G. Berscheid och K. Herrmann)

Saken

Personalmål - Ogiltigförklaring av tillsättningsmyndighetens beslut att tilldela sökanden, en kommissionstjänsteman som av misstag inte förts in i förteckningen över de tjänstemän som skulle befordras i hans generaldirektorat, ett färre antal prioritetspoäng än det antal som sistnämnda generaldirektorat önskade, och som var otillräckligt för att han skulle bli befordrad under befordringsomgången 2005.

Domslut

Europeiska gemenskapernas kommissions beslut, enligt vilket Daniel Dittert tilldelades ett otillräckligt antal prioritetspoäng för att befordras under befordringomgången 2005, ogiltigförklaras.

Europeiska gemenskapernas kommissions beslut, enligt vilket förteckningen över tjänstemän som befordrats under befordningsomgången 2005, vilken offentliggjordes genom Informations administratives nr 85-2005 den 23 november 2005, ogiltigförklaras i det avseende den inte innehåller Daniel Ditterts namn.

Europeiska gemenskapernas kommission skall ersätta Daniel Ditterts rättegångskostnader samt bära sina egna rättegångskostnader.

____________

1 - ) EUT C 281, 18.11.2006, s. 47.