Language of document : ECLI:EU:F:2007:207

TARNAUTOJŲ TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS

2007 m. lapkričio 22 d.

Byla F‑110/06

José María Carpi Badía

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Pareigų paaukštinimas – Pirmenybės balai – Neišsami asmens byla – Pirmenybės balų neįrašymas į informacinę pareigų paaukštinimo duomenų bazę „Sysper 2“ – Techninio pobūdžio problema – A* Paaukštinimų komitetas – Mažesnio balų skaičiaus, nei siūlė vadovybė, suteikimas“

Dalykas: Pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius pareikštas ieškinys, kuriuo J. Carpi Badía prašo panaikinti Komisijos sprendimą suteikti jam nepakankamai pirmenybės balų, kad būtų galima paaukštinti jo pareigas vykdant 2005 m. paaukštinimo procedūrą, ir sprendimą nepaaukštinti jo pareigų per šią procedūrą, taip pat 2006 m. birželio 6 d. Paskyrimų tarnybos sprendimą atmesti jo skundą.

Sprendimas: Panaikinti Komisijos sprendimą suteikti ieškovui nepakankamai pirmenybės balų, kad būtų galima paaukštinti jo pareigas vykdant 2005 m. paaukštinimo procedūrą. Panaikinti Komisijos sprendimą patvirtinti pareigūnų, kurių pareigos paaukštinamos vykdant 2005 m. pareigų paaukštinimo procedūrą, sąrašą, paskelbtą 2005 m. lapkričio 23 d. Administraciniuose pranešimuose Nr. 85‑2005, tiek, kiek jame neįrašyta ieškovo pavardė. Komisija padengia ieškovo ir savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Ieškinys – Asmens nenaudai priimtas aktas – Komisijos įtvirtinta pareigų paaukštinimo tvarka – Paaukštinimo procedūros užbaigimas aktu, kuris apima sprendimą patvirtinti pareigūnų, kurių pareigos paaukštinamos, sąrašą ir sprendimą nustatyti pareigūnams suteikiamus pirmenybės balus – Atskiri sprendimai, dėl kurių galima pareikšti atskirus ieškinius ar vieną ieškinį

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 45, 90 ir 91 straipsniai)

2.      Pareigūnai – Pareigų paaukštinimas – Nuopelnų palyginimas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 45 straipsnis)

1.      Pagal Komisijos vidaus teisės aktuose įtvirtintą pareigų paaukštinimo tvarką, pagal kurią pareigų paaukštinimo procedūra užbaigiama kompleksiniu aktu, nes jis apima du skirtingus sprendimus, t. y. Paskyrimų tarnybos sprendimą patvirtinti pareigūnų, kurių pareigos paaukštinamos, sąrašą ir šios tarnybos sprendimą nustatyti bendrą pareigūnų balų skaičių, kuriuo grindžiamas pirmasis sprendimas, šis bendrą balų skaičių nustatantis sprendimas yra atskiras aktas, dėl kurio galima pateikti skundą ir prireikus pareikšti ieškinį teisme remiantis Pareigūnų tarnybos nuostatuose numatytomis teisių gynimo priemonėmis.

Tačiau pareigūnas, kurio pareigos nebuvo paaukštintos dėl tariamai nepagrįstai suteikto nepakankamo pareigoms paaukštinti balų skaičiaus, gali apskųsti ir Paskyrimų tarnybos sprendimą nustatyti bendrą balų skaičių, ir jos sprendimą patvirtinti pareigūnų, kurių pareigos buvo paaukštintos, sąrašą. Nors šie du aktai gali būti teisiškai tinkamai atskirti ir galima atskirai reikalauti panaikinti kiekvieną iš jų, akivaizdu, kad iš tikrųjų jie glaudžiai susiję atsisakymo paaukštinti pareigas atveju, kuris būtinai susijęs su bendru pareigūnui suteiktų balų skaičiumi, palyginti su pareigoms paaukštinti reikalingų balų skaičiumi.

(žr. 32 ir 33 punktus)

2.      Pagal Komisijos įtvirtintą pareigų paaukštinimo tvarką dėl techninės klaidos pareigūno pavardės neįrašymas į jo generalinio direktorato pareigūnų, kurių pareigos paaukštinamos, elektronine forma parengiamą sąrašą, kurį naudoja generalinis direktorius, suteikdamas pirmenybės balus generalinio direktorato pareigūnams, yra procedūros pažeidimas, dėl kurio paaukštinimo procedūra negali būti tinkamai vykdoma. Tačiau tam, kad dėl šio procedūros pažeidimo būtų galima panaikinti sprendimą, kuris buvo priimtas vėliau, siekiant ištaisyti klaidą ir suteikti suinteresuotajam asmeniui pirmenybės balus, kurių skaičiaus vis dėlto nepakako, kad jis būtų paaukštintas, ir sprendimą, patvirtinantį pareigūnų, kurių pareigos paaukštinamos, sąrašą, reikia įrodyti, kad jeigu šis procedūros pažeidimas nebūtų buvęs padarytas, šių sprendimų turinys būtų kitoks.

Taip yra tuomet, kai neatsižvelgus į suinteresuotojo asmens atvejį tuo metu, kai jo generalinio direktorato generalinis direktorius išdėstė formalius ketinimus dėl pirmenybės balų suteikimo, o tai yra esminis paaukštinimo procedūros etapas, šis pažeidimas nebuvo tinkamai ištaisytas, nors tai buvo įmanoma, vėliau Paaukštinimų komitetui suteikiant pakankamą pirmenybės balų skaičių. Dėl šio pažeidimo gali būti pakenkta atitinkamo pareigūno interesams ir paaukštinimo procedūra pripažinta neteisėta.

(žr. 91–95 ir 102 punktus)

Nuoroda:

1986 m. balandžio 23 d. Teisingumo Teismo sprendimo Bernardi prieš Parlamentą, 150/84, Rink. p. 1375, 28 punktas.

Pirmosios instancijos teismo sprendimai: 1995 m. lapkričio 23 d. Sprendimo Benecos prieš Komisiją, T‑64/94, Rink. VT p. I‑A‑257 ir II‑769, 80 punktas; 1999 m. kovo 9 d. Sprendimo Hubert prieš Komisiją, T‑212/97, Rink. VT p. I‑A‑41 ir II‑185, 53 punktas; 2000 m. liepos 13 d. Sprendimo Hendrickx prieš Cedefop, T‑87/99, Rink. VT p. I‑A‑147 ir II‑679, 64 punktas.